Inspiration för kulturpolitiker

I mars 2015 arrangerade Riksantikvarieämbetet ett inspirationsmöte för 100 regionala kulturpolitiker och tjänstemän samt företrädare för länsstyrelser och regionala museer för att under en hel dag diskutera kulturmiljö. Temat handlade om kulturmiljö som en ofta outnyttjad resurs – en ”doldis”.

Syftet med dagen var att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspirera den regionala politiken till nya tag i kulturmiljöarbetet.

Kulturarv och kulturmiljö är ett socialt kapital som inspirerar medborgarna till samhällsengagemang, ökar livskvaliteten och välbefinnandet. Det har slagits fast av EUs kulturministrar och det framgick även under inspirationsdagen med temanamnet ”En doldis i kultursamverkan – kulturmiljö i regional kulturpolitik”. Konferensen innehöll debatter, reflektioner och samtal med såväl politiker som chefer och tjänstemän från hela Sverige. Här kan du ta del av ett filmat inslag med ett axplock av talare och intervjuer.

Längre ned hittar du även presentationer och den filmade debatten mellan regionala kulturpolitiker från olika partier om vem som egentligen styr och ställer i kulturpolitiken.

Blev doldisen en kändis nu efter konferensen?

Ja, på sikt ska kulturmiljön bli mer känd i den regionala kulturpolitiken. Nu var det första gången Riksantikvarieämbetet genomförde en konferens för regionala politiker och tjänstemän tillsammans. Närmare hälften av de anmälda tillhörde den första gruppen, som inte arbetar dagligen med kulturmiljö, till skillnad från den andra hälften av deltagarna.

Bakgrunden finns i kultursamverkansmodellen. Den innebär att de statliga pengarna till kulturmiljöarbete fördelas via den regionala politiken. Att engagera dem för att göra något för och med kulturmiljö blir därmed viktigt. Fler ska känna till och kunna hantera kulturmiljöfrågor. Det pågående arbetet vid Riksantikvarieämbetet med regeringsuppdraget Vision kulturmiljö 2030 ger dessutom ett gyllne tillfälle att tillsammans börja prioritera och konkretisera ett strategiskt samarbete.

En första fullsatt konferens är dock bara en början. Att döma av kommentarerna under och efter konferensen verkar lusten att lära mer och göra mer med kulturmiljö ha fått sig en knuff i rätt riktning.

Varför en doldis?

Kulturmiljö har kommit att bli en doldis på flera sätt. Regionalt så döljs kulturmiljö bakom begreppet museiverksamhet i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det gör det otydligt för politiker och tjänstemän att de har ett ansvar för kulturmiljö. Kulturmiljö som begrepp blir också svårbegripligt när en institution – museet – får representera något som inte är institutionellt, utan tvärtom finns överallt. Att kulturmiljö finns snart sagt överallt och inbegriper alla spår efter människor bidrar också till att göra den till en doldis, hur motsägelsefullt det än kan verka.

Kulturmiljö är också en doldis för att den större än kulturpolitiken – problem och lösningar finns ofta i andra samhällsområden. På så sätt skiljer den sig ganska väsentligt från andra kulturyttringar – som teater, musik, dans eller konst. Tillika handlar den statistik som samlas in om kultur om utbud (t.ex. antal utställningar) och efterfrågan (antal besökare). Den speglar därmed endast begränsade aspekter av människors interagerande med kulturmiljö. En sista aspekt av ”doldisskapet” handlar om att i världens mest moderna och extrema land får det förflutna inte ta plats i det allmänna tänkande och den allmänna debatten.

Men kulturmiljö har inte alltid varit en doldis. Museer och kulturmiljö hör ihop sedan 1800-talets mitt. Fram till 1976 när Kulturrådet inrättades var det Riksantikvarieämbetet som hade relationen till museerna – och ordnade fram den statliga finansieringen. Om detta går att läsa mer i den webbpublikation som vi tagit fram inför mötet. www.raa.se/da-och-nu

Har du tankar om konferensen eller om webbpublikationen – dela gärna med dig till oss och andra via Twitter med hashtaggen: #daochnu

När du vill veta mer

Vare sig du var med från konferensen och undrar över något i efterskott, eller om du inte kunde vara med men är nyfiken på vad som sas, ta del av dokumentationen: