Hand håller i en telefon med tjänsten Fornsök igång.
Vill du veta vilka fornlämningar som finns där du bor eller på platser du vill besöka. Då hittar du dem i Fornsök. Foto: (CC BY)

Ny lagerväljare i Fornsök

Riksantikvarieämbetet har driftsatt en ny utökad lagerväljare i Fornsök. I den kan du tända och släcka fler lager i kartan. Du kan till exempel välja vilka antikvariska bedömningar du vill se eller vilka uppdragstyper du vill aktivera i kartan. Vi har också lagt till lager för ekonomisk zon och sjöterritoriet i havet.

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag.

Utökad och förbättrad lagerväljare

Lagerväljaren hittar du på en ny plats uppe till höger i kartan. Tidigare visades alla lämningar i ett och samma lager i kartan. Nu kan du själv tända de lager i lämningsregistret och uppdragsregistret som du vill se. Vill du till exempel bara se de lämningar som är fornlämningar klickar du ur de andra lagren – en funktionalitet som varit efterfrågad av användarna. Den nya designen har testats av en grupp användare under utvecklingsarbetet med gott resultat.

Lagerväljaren kommer alltid att återställas till utgångsläget nästa gång du går in i Fornsök. Detta för att du inte ska riskera att missa information om fornlämningar.

På samma sätt kan du välja vilka uppdragstyper, länsstyrelseuppdrag och övriga uppdrag, som du vill se i kartan. I lagren för uppdrag är numera undersökningsområdet och grävda ytor sammanslagna.

Bilden visar de olika informationslagren i Fornsök.
Lagerväljaren i Fonreg och Fornsök. (CC BY)

Släck geometrin för vald lämning

Har du sökt fram en lämning eller ett uppdrag markeras de med en turkos färg i kartan. Nu kan du släcka den markeringen för att lättare kunna se detaljer i bakgrundskartan. Det gör du längst upp i lagerväljaren under Markerad lämning/uppdrag.

Vad händer framöver?

Nästa steg är att få in sjökorten som bakgrundskartor i Fornsök. Dessa har varit efterfrågade, framför allt av länsstyrelsen och de aktörer som arbetar med maritima lämningar.

Direkt till Fornsök
Så söker du i Fornsök

Förklaring av gränslager Visa eller stäng

Fastigheter

Ett lager med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar som hämtas från Lantmäteriet.

Socknar

Lagret för socknar baseras på jordregistersocknar år 1995 i kombination med justeringar som gjordes under fornminnesinventeringen under perioden 1938-2002. Lagret har skapats av Riksantikvarieämbetet.

Landskap

Lagret för landskapen är en justerad version jämfört med det som visades i gamla Fornsök. Gränserna följer inte längre socknarnas utbredning. Det innebär till exempel att södra delen av Stockholms stad ligger i Södermanland, Bohus och Surte vid Göta älv ligger i Bohuslän och nordvästra delen av Regna socken åter ligger i Närke. Lagret har skapats av Riksantikvarieämbetet.

Angränsande zon

Angränsande zon är en zon som sträcker sig ut 24 nautiska mil utifrån landets baslinje, men begränsas av och förekommer i de områden där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till den med grannländerna överenskomna avgränsningslinjen. Inom angränsande zon har Sverige rätt att skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller historiskt intresse. Lagret hämtas från Sjöfartsverket.

Gräns för ekonomisk zon

Sveriges ekonomiska zon tar vid utanför Sveriges territorialgräns. Zonen avgränsas mot annan stats ekonomiska zon i enlighet med överenskommelse med den staten, eller annars i förhållande till mittlinjen mot den andra staten. Kulturmiljölagen gäller inte inom Sveriges ekonomiska zon och lämningar som registreras i Kulturmiljöregistret inom detta område har status Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält. Lagret hämtas från Sjöfartsverket.

Sjöterritoriets gräns i havet

Sjöterritoriets gräns i havet sträcker sig maximalt 12 nautiska mil utanför baslinjerna men begränsas av den med grannländerna överenskomna avgränsningslinjen. Lagret hämtas från Sjöfartsverket.