Geodata och datauttag för yrkesanvändare

Viktigt att känna till!

I geodatatjänsterna finns information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och deras position och utbredning. Informationen ger dig en indikation på om det finns fornlämningar i området. Den ska dock inte användas för att planera markingrepp, eftersom informationen om kända lämningar ständigt uppdateras. Dessutom kan felmarginalen på lämningarnas position vara upp till 20 meter.

Här hittar du geodatatjänster för Kulturmiljöregistret

Nu finns våra geodatatjänster för lämnings- och uppdragsinformation tillgängliga på Riksantikvarieämbetets öppna data-portal. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Till Riksantikvarieämbetets öppna data

 

Tillgängliga geodatatjänster

Följande geodatatjänster finns tillgängliga.

Datauttag

Du kan ladda ned datauttag för lämnings- och uppdragsinformation på flera sätt.

  • Färdiga läns- och kommunvisa datauttag i formaten shape (zip) eller GeoPackage (GPKG). Datauttag uppdateras dagligen.
  • Sverigeuttag i formatet GeoPackage (GPKG). Datauttag görs dagligen. Observera att Sverigeuttaget för lämningsinformationen inte längre kan göras i shape-format (zip), eftersom filerna blir för tunga.

Visningstjänst (wms)

Du kan hämta en visningstjänst för alla publicerade uppdrag och lämningar. Formatet är wms.

Beskrivning av lämnings- och uppdragsinformation

https://pub.raa.se/nedladdning/dokumentation/

Geodatatjänster som tillhandahålls av andra myndigheter

I den äldre versionen av Fornsök fanns ett antal bakgrundskartor och informationslager som förvaltas av andra myndigheter. Här är länkar till var du kan hitta dem.

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

Sveriges dataportal
Tillgängliggör geodatatjänster från en rad olika myndigheter

Lantmäteriet

Socken och stad
Sveriges indelning i socknar och städer. Informationen lagras som ytor med kod, namn och huvudyta som attribut. Denna geografiska indelning är rikstäckande och består av 2355 socknar och 132 städer.

Länsstyrelsen

Sveriges länskarta
Sveriges länskarta är en länsstyrelsegemensam webbkarta för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information. I den hittar du informationslager över Riksintressen, Kultur- och naturreservat samt Riksantikvarieämbetets lämningsinformation. Du kan också lägga till egna WMS:er och datauttag.

Sverige geologiska undersökningar

Jordarter, 1:1 Miljon (karttjänst)

Berggrunder, 1:1 Miljon (karttjänst)