Öppna data för Fornreg

Under hösten kommer de länsvisa datauttagen som finns tillgängliga i Fornsök att ersättas av nya datauttag allt eftersom informationen migreras från FMIS till Kulturmiljöregistret. Alla geodatatjänster kommer du att hitta på Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal.

Här hittar du geodatatjänster för Kulturmiljöregistret

Nu finns våra geodatatjänster för lämnings- och uppdragsinformation tillgängliga på Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår och att all information ännu inte har migrerats från Fornminnesinformationssystemet (FMIS) till Kulturmiljöregistret (KMR). Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Till Öppna data-portalen

 

Tillgängliga geodatatjänster

Följande geodatatjänster hittar du på Öppna data-portalen.

Datauttag

Du kan ladda ned datauttag för uppdrags- och lämningsinformation på två sätt.

  • Färdiga länsvisa datauttag i formaten shape (zip) eller GeoPackage (GPKG). Datauttag görs dagligen.
  • Genom direktuttag där du själv göra ett urval och laddar ned datauttag. Urvalet kan göras utifrån kommun eller socken. Formaten är shape (zip), gml, GeoPackage (.GPKG) och GeoJSON (.json).

Visningstjänst (wms)

Du kan hämta en visningstjänst för alla publicerade uppdrag och lämningar. Formatet är wms.

Obs! Eftersom wms:en inte kommer att innehålla fullständig information förrän alla län är migrerade till KMR fortsätter vi att erbjuda wms:en för FMIS-data under hösten. Tänka då på att den wms:en inte innehåller uppdaterad information för alla län.

API

Vi kommer även att erbjuda API för informationen i KMR. Mer information om det kommer.

Beskrivning av lämnings- och uppdragsinformation

Här kommer du att hitta beskrivningar av den information som du når via våra geodatatjänster. Arbetet med dessa pågår.