Rapportering via webbformulär och rapport

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd ska rapportering av utförd arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning samt forskningsundersökning skickas till FMIS i Visby. Nedan kan du läsa hur du ska göra.

FMIS-webbformulär

Från och med januari 2016 ersätts pdf-blanketter för redovisning av arkeologisk undersökning och anmälan till FMIS av FMIS-webbformulär. För handläggare på länsstyrelsen finns även ett förenklat formulär för anmälan av aktualiserad bedömning enligt nya KML.

Innehållet i webbformuläret är detsamma som i pdf-blanketterna. Hjälptexter finns på varje sida i formuläret och vid vissa fält markerade med en i-ikon.

Skicka formuläret till länsstyrelsen

När du skickat in ett formulär får du en kopia till din e-postadress du angivit i formuläret. Du kan också ange flera andra e-postadresser dit du vill skicka formuläret. Var noga med att skriva e-postadresserna korrekt.

Är det så att du behöver komplettera eller justera din redovisning i efterhand mejlar du oss dina kompletteringar till fmisreg@raa.se och anger kvittensnumret på formuläret och gärna länsstyrelsens diarienummer.

Till FMIS-webbformulär

Nedan finns länkar till information om webbformuläret och anvisningar till hur de ska fyllas i:

Rapport

Slutredovisningen via FMIS-webbformulär ska efterföljas av en rapport innehållande basdokumentation av undersökningen. Om resultaten i rapporten skiljer sig väsentligt från det som tidigare redovisats till FMIS ska en ändringsanmälan göras i samband med att rapporten skickas in. Ändringsanmälan gör du via FMIS-webbformulär. Skriv då i ändringsanmälan vilken rapport det gäller.

Hur många rapporter ska skickas in?

Har fynd tillvaratagits vid undersökningen ska två arkivbeständiga exemplar av rapporten skickas till FMIS. Efter registrering i FMIS skickar handläggaren rapporten vidare för fyndfördelning.

Har inga fynd tillvaratagits räcker det med att skicka ett arkivbeständigt exemplar av rapporten till FMIS. När rapporten har handlagts arkiveras den på Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA) på Riksantikvarieämbetet.

Rapporterna skickas till:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Ladda upp rapporten i Samla

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi ska en PDF laddas upp på Riksantikvarieämbetets webbplattform Samla.

Dela sidan på