Rapportering via extern registrering

Informationen i FMIS registreras och uppdateras av personer anställda vid Riksantikvarieämbetet. Det finns även ett antal personer som inte är anställda av Riksantikvarieämbetet som har behörighet att registrera direkt i FMIS. För att få denna behörighet måste man vara såväl godkänd granskare som registrerare för FMIS.

Inga utbildningar under 2016

Riksantikvarieämbetet arbetar just nu med att utveckla ett nytt verktyg för registrering. Därför har vi inga utbildningar i registrering i FMIS under 2016.
Läs mer om vad som händer i DAP.

Godkänd granskare för FMIS

Att vara godkänd granskare i FMIS innebär att man har god kunskap om och erfarenhet av att göra antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar i fält och dokumentera dessa enligt Riksantikvarieämbetets praxis. För att bli godkänd krävs utbildning och dokumenterad erfarenhet av inventering, vilket visas upp vid särskilda prövningstillfällen i fält.

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan bli godkänd granskare för FMIS kontakta Riksantikvarieämbetet via registrator@raa.se.

Godkänd registrerare för FMIS

När man blivit godkänd granskare för FMIS har man möjlighet att bli registrerare för FMIS. För detta krävs att man gått en registreringsutbildning och att de registreringarna man gör uppfyller Riksantikvarieämbetets krav.

Som extern registrerare får man inte registrera lämningar som framkommit eller berörts vid utredningar eller undersökningar med KML-beslut. Dessa ska rapporteras in till FMIS via slutredovisningsblankett och rapport. De typer av ärenden som vanligen registreras av externa registrerare är revideringsinventeringar, granskning av skog- och historiaobjekt, specialinventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar.

 

Dela sidan på