För fastighetsägare

Som fastighetsägare har du skyldighet att ta reda på om det finns en fornlämning inom fastigheten innan du påbörjar en byggnation eller någon annan form av markingrepp.

Du bör därför i god tid inhämta information genom att samråda med länsstyrelsen. Läs mer om Fornlämningar i planering och byggande.

Vad säger lagen?

Kulturmiljölagen

Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen (1988:950). Den 1 januari 2014 trädde den i kraft i sin nya lydelse.

Läs mer om Kulturmiljölagen här

Dagens lag är från 1988 men har sitt ursprung i 1660-talet. Förutom fornlämningar behandlar den bland annat också byggnadsminnen och kyrkor. Genom Kulturmiljölagen har fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att fornlämningar har ett skydd, även om de inte är upptäckta eller registrerade sedan tidigare.

Vad är en fornlämning?

Enligt Kulturmiljölagens andra kapitel är fornlämningar; lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk, vara varaktigt övergivna och ha tillkommit före år 1850.

Ingrepp kräver tillstånd

I Kulturmiljölagen anges kriterier för en fornlämning, hur stort fornlämningsområdet är och till vilken myndighet man vänder sig för att få tillstånd att undersöka och/eller göra ingrepp i en fornlämning.

Det är enligt Kulturmiljölagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Läs mer om vad du behöver tänka på om du ska bygga vid en fornlämning i broschyren Bygga och bevara (pdf).

Att söka i Fornsök

I Fornsök finns information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och deras position och utbredning är markerade i kartan. Söktjänsten ger dig som fastighetsägare en indikation på om det finns fornlämningar på din fastighet. Den ska dock inte användas för att planera markingrepp, eftersom informationen om kända lämningar ständigt uppdateras. Dessutom kan felmarginalen på lämningarnas position vara upp till 20 meter.

Det går inte att söka på fastighetsbeteckning i Fornsök. För att hitta din fastighet ska du först tända skiktet Fastighetsgränser under ikonen Kartor längst ner i högra hörnet av kartbilden. Sedan kan du zooma in i kartan genom att först klicka på verktyget Zooma kartan som finns i övre högra hörnet i kartbilden eller genom att klicka i kartbilden och skrolla med musen. När du zoomat in i kartan ser du fastighetsgränserna.

 

Relaterade dokument (1)