Fastighetsägare eller exploatör

Om du som fastighetsägare eller exploatör planerar en byggnation eller annat arbetsföretag så har du en skyldighet att ta reda på om någon fornlämning berörs. Du gör detta genom att inhämta information och samråda med länsstyrelsen i ditt län.

Om du planerar ett arbetsföretag, som till exempel en byggnation, markarbeten, ledningsgrävning, plantering eller övertäckning, så ska du i god tid ta reda på om någon fornlämning berörs genom att kontakta och samråda med länsstyrelsen. Läs mer om samråd med länsstyrelsen på våra sidor om den arkeologiska processen. I broschyren Bygga och bevara (pdf) finns mer information om vad du behöver tänka på om du ska bygga vid en fornlämning.

Kontaktuppgifter till länsstyrelserna finns här, välj länsstyrelse, fliken Samhälle och därefter Kulturmiljö.

Kulturmiljölagen

Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen (1988:950). Enligt Kulturmiljölagens andra kapitel är fornlämningar; lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk, vara varaktigt övergivna och ha tillkommit före år 1850. Genom Kulturmiljölagen har fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att fornlämningar har ett skydd, även om de inte är upptäckta eller registrerade sedan tidigare. Läs mer om Kulturmiljölagen här. 

Att söka i Fornsök

I Fornsök finns information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och deras position och utbredning är markerade i kartan. Söktjänsten ger dig som fastighetsägare en indikation på om det finns fornlämningar på din fastighet. Den ska dock inte användas för att planera markingrepp, eftersom informationen om kända lämningar har varierande kvalité och ständigt uppdateras. Felmarginalen på lämningarnas position vara upp till 20 meter.

Fastighetsbeteckning i Fornsök

I Fornsök kan du se fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser men det går inte att söka efter en särskild fastighet. För att se fastighetsbeteckningar och gränser så tänder du skiktet Fastighetsgränser under ikonen Kartor längst ner i högra hörnet av kartbilden. Du kan behöva zooma in i karta för att skiktet ska tändas.

Relaterade dokument (1)