Aktualiserad bedömning

Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innehåller delvis nya bestämmelser avseende vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning.

I Fornsök framgår under rubriken ”Antikvarisk bedömning” om lämningen är fornlämning eller har annan antikvarisk bedömning. Läs mer om fornlämningsbegreppet här.

En nyhet är att man nu också anger på vilka grunder den antikvariska bedömningen har gjorts. Under rubriken ”Aktualiserad bedömning enligt” framgår detta med något av följande begrepp:

Antagande

Innebär att ett antagande om att lämningen har tillkommit, eller fartyget förlist, före år 1850, eller år 1850 eller senare, har gjorts. Antagande får göras av Länsstyrelse eller Riksantikvarieämbetet, eller på uppdrag från någon av dessa. Läs mer om antagande i Riksantikvarieämbetets vägledning.

Fornlämningsförklaring

Innebär att en lämning som uppfyller kriterierna för fornlämning men som har tillkommit, eller i fråga om fartyg förlist, år 1850 eller senare, kan förklaras som fornlämning av Länsstyrelsen om särskilda skäl finns.
Läs mer om fornlämningsförklaring i Riksantikvarieämbetets vägledning.

Annat underlag

Innebär att den antikvariska bedömningen är aktualiserad utifrån annat underlag än antagande, lämningstypslista eller fornlämningsförklaring. Annat underlag används till exempel vid antikvariska bedömningar så som Förstörd, Undersökt och borttagen, Uppgift om, Ej kulturhistorisk lämning eller Bevakningsobjekt.

Informationstext om inaktuell antikvarisk bedömning

På de objekt där den antikvariska bedömningen inte är uppdaterad (eller inte berörs av lagändringen) finns följande information:

Viktig information! Antikvarisk bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen.

Vid frågor kring ett specifikt objekt i Fornsök kontakta länsstyrelsen i aktuellt län.