Att använda informationen

Fornminnesinformationssystemet, FMIS, används av bland annat länsstyrelser och kommuner i samband med kulturmiljövård och samhällsplanering. Det är också en viktig informationskälla för många andra yrkesgrupper.

Exempel på yrkesgrupper som använder fornminnesinformationen är arkeologer, skogsbruksföretag, arkitekter och mäklare. FMIS är också en källa för forskare och studenter, samt för fastighetsägare.

Viktigt med korrekt fornminnesinformation

Det som registreras i FMIS är inte rättsligt bindande men det är viktigt att det som registreras ändå är korrekt och håller hög kvalitet. Det är särskilt viktigt eftersom Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att förse fastighetsregistret med uppgifter om fornlämningar enligt 4 § i Förordning  (1988:1188) om kulturminnen m.m. Informationen i FMIS används dessutom som kunskapsunderlag i samband med samhällsplanering.

Här kan du läsa en beskrivning av informationen i FMIS, vad den omfattar och vilken kvalitet den har.
Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem – FMIS (pdf)

Använd gärna fornminnesinformationen

Det är tillåtet att använda och sprida fornminnesinformationen vidare. Det finns dock några saker man bör tänka på. På följande sidor kan du läsa mer om hur informationen kan användas vad gäller bland annat upphovsrätt och datauttag.

Geodata och datauttag
Upphovsrätt