Geodata och datauttag

FMIS är ett geografiskt informationssystem. Här hittar du information om bland annat datauttag och metadata. Har du frågor är du välkommen att kontakta Fornsöks support.

Observera att Fornsök berörs av höstens övergång i samband med arbetet för en ny process för fornminnesinformation. Läs mer om när och hur det berör informationen i ditt län.

Övergången från Fornsök till nya Fornreg påverkar datauttagen och wms

I och med att informationen i FMIS flyttas över till det nya Kulturmiljöregistret kommer informationen som visas via Fornsök inte uppdateras. Överföringen av informationen kommer att ske successivt, några län åt gången. Tidsplanen för detta kan du se här.

Öppna data-portalen

Nu finns våra bastjänster för Kulturmiljöregistrets lämnings- och uppdragsinformation tillgängliga på Öppna data-portalen. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår och att all information ännu inte har migrerats från Fornminnesinformationssystemet (FMIS) till Kulturmiljöregistret (KMR). Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Till Öppna data-portalen

 

Datauttag för FMIS

Under ikonen ”Ladda hem data” i Fornsök finns datauttag för nedladdning i formaten shape och tab, i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Datauttagen uppdateras vanligen en gång per vecka. Uttagen har ett standardformat och innehåller de mest efterfrågade informationsfälten i FMIS. De består av:

  • länsvisa datauttag som innehåller alla lämningar inom länsgränsen.
    OBS! Här får man inte med de maritima lämningar som ligger så långt ut till havs att de ligger utanför länsgränsen.
  • FMIS Sverige som innehåller alla lämningar i hela landet såväl på land som i vatten.
  • FMIS SMM som innehåller alla objekt av lämningstypen fartygs-/båtlämning och förlisningsuppgift.
  • specialdatauttag som kan beställas till en kostnad för arbetstiden. Specialbeställda datauttag kan vara t.ex. över en kommun, en socken eller en lämningstyp.

Metadata för uttag med standardformat

WMS (Web Map Service)

Följande adress ger dig tillgång till FMIS WMS:
http://map.raa.se/geoserver/GEM/fmi_data_v1/wms

API (Application Programming Interface)

Via K-samsök kan du erhålla en API-nyckel för att bygga egna söktjänster och appar på fornminnesinformationen. Läs mer här.

Geografiskt referenssystem

Sedan 2010 ligger all geodata i FMIS i referenssystemet SWEREF 99 TM. Vid behov av data som ligger i lokala referenssystem (zonerna SWEREF 99 dd mm), får du som användare själv göra en transformation av datauttaget. Det kan du göra i de flesta moderna GIS-programvaror. För att transformera koordinater kan du använda Lantmäteriets koordinattransformation.

Geoobjekt

Lämningarna i FMIS redovisas i kartbilden av ett geoobjekt i form av en punkt, en linje eller en yta. En lämning kan bestå av flera geoobjekt.

Flera lämningar av samma typ, eller flera lämningstyper som har ett kronologiskt och funktionellt samband, registreras vanligen som en yta. Ett exempel på det är ett gravfält som består av 30 stensättningar. Gravfältet registreras som en yta, men stensättningarna har däremot inga egna geometrier.