Rapportering till FMIS

Här hittar du information om hur du rapporterar in information om forn- och kulturlämningar till FMIS.

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd ska rapportering av utförd arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning samt forskningsundersökning skickas till FMIS i Visby. Här kan du läsa hur du ska göra.

Informationen i FMIS rapporteras in:

  • efter slutförd arkeologisk utredning eller undersökning med KML-beslut
  • efter inventering
  • genom anmälningar via Länsstyrelsen, museer och arkeologiska företag.

Ärendena handläggs och registreras i FMIS av Riksantikvarieämbetet.

Rapportering via FMIS-webbformulär och rapport

Efter slutförd undersökning ska en slutredovisnings skickas via FMIS-webbformulär till FMIS. Den ska efterföljas av en rapport innehållande basdokumentation av undersökningen. För anmälningar om nya lämningar eller vid förändringar (till exempel skador) på redan registrerade lämningar används också FMIS-webbformuläret.

För handläggare på länsstyrelsen finns även ett förenklat formulär för anmälan av aktualiserad bedömning enligt nya KML.

Till FMIS-webbformulär

OBS! Just nu har vi problem med att ett felmeddelande dyker upp vid sändande av formuläret. Formuläret tycks dock gå iväg trots det. Vi rekommenderar att ni tittar i er egen e-post för att se om ni fått kopian av de formulär ni skickat? Har ni fått det har formuläret gått iväg. Våra tekniker håller på att felsöka, och vi hoppas att felet ska vara åtgärdat inom kort. 

Hjälptexter finns på varje sida i formuläret och vid vissa fält markerade med en i-symbol.Nedan finns länkar till information om webbformuläret och anvisningar till hur de ska fyllas i:

Spara och hämta ett påbörjat formulär

När du skickat in ett formulär får du en kopia till din e-postadress du angivit i formuläret. Du kan också ange flera andra e-postadresser dit du vill skicka formuläret. Var noga med att skriva e-postadresserna korrekt.

Om du avbryter och stänger ned formuläret innan du skickat iväg det, kan du hämta informationen du fyllt i och fortsätta arbeta med det nästa gång du går in i FMIS webbformulär.

När du påbörjar ett nytt formulär skapas ett ID-nummer som du kopierar och sparar. Nästa gång du går in i formuläret kan du ange ID-numret i fältet Formulär-ID, klicka på Nästa och få fram den information du tidigare fyllt i.

Du kan fylla i ID-numret och få upp det påbörjade formuläret oavsett vilken dator eller webbläsare du använder. Du kan även skicka ID-numret till någon annan som kan öppna formuläret och läsa informationen.

Komplettera informationen

Är det så att du behöver komplettera eller justera din redovisning i efterhand mejlar du oss dina kompletteringar till fmisreg@raa.se och anger kvittensnumret på formuläret och gärna länsstyrelsens diarienummer.

Rapport

Slutredovisningen via FMIS-webbformulär ska efterföljas av en rapport innehållande basdokumentation av undersökningen. Om resultaten i rapporten skiljer sig väsentligt från det som tidigare redovisats till FMIS ska en ändringsanmälan göras i samband med att rapporten skickas in. Ändringsanmälan gör du via FMIS-webbformulär. Skriv då i ändringsanmälan vilken rapport det gäller.

Hur många rapporter ska skickas in?

Har fynd tillvaratagits vid undersökningen ska två arkivbeständiga exemplar av rapporten skickas till FMIS. Efter registrering i FMIS skickar handläggaren rapporten vidare för fyndfördelning.

Har inga fynd tillvaratagits räcker det med att skicka ett arkivbeständigt exemplar av rapporten till FMIS. När rapporten har handlagts arkiveras den på Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA) på Riksantikvarieämbetet.

Rapporterna skickas till:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Ladda upp rapporten i Samla

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi ska en PDF laddas upp på Riksantikvarieämbetets webbplattform Samla.

Rapportering via extern registrering

Godkända registrerare för FMIS kan registrera in resultat av till exempel inventeringar direkt i FMIS.

Informationen i FMIS registreras och uppdateras av personer anställda vid Riksantikvarieämbetet. Det finns även ett antal personer som inte är anställda av Riksantikvarieämbetet som har behörighet att registrera direkt i FMIS. För att få denna behörighet måste man vara såväl godkänd granskare som registrerare för FMIS.

Utbildningar

Riksantikvarieämbetet arbetar just nu med att utveckla ett nytt verktyg för registrering. Därför har vi inga utbildningar i registrering i FMIS för närvarande. Läs mer om vad som händer i DAP.

Fynd av nya lämningar eller föremål

Har du som privatperson hittat nya lämningar eller fynd ska du vända dig till din länsstyrelse. Läs mer här.