Importerade uppdrag

På den här sidan hittar du frågor och svar som handlar om de så kallade importerade uppdragen i Kulturmiljöregistret.

Vad menas med importerade uppdrag i Kulturmiljöregistret?

I Kulturmiljöregistret finns arkeologiska uppdrag med status ”Importerad”. Det är arkeologiska uppdrag som avslutades innan Fornreg lanserades hösten 2018 och som importerats, det vill säga lagts in i Kulturmiljöregistret på annat sätt än via reguljär registrering. Flertalet arkeologiska organisationer har tillhandahållit information om sina äldre uppdrag i den mån de fanns i digitalt skick. Eftersom dessa data sammanställts i efterhand så har den informationen många kvalitetsbrister i jämförelse med de uppdrag som registrerats via Fornreg: från lokalisering till innehåll.

Hur använder jag informationen i importerade uppdrag?

Importerade uppdrag ska ses som ett grovt kunskapsunderlag som kan hjälpa intresserade, i första hand yrkesverksamma och forskare, att leta fram mer information om vad som skett i ett område. Kontrollera i första hand om det finns en länk till rapport i Forndok under balken ”Rapporter och dokumentationsmaterial”. I de fall rapport i PDF-format saknas så krävs vidare eftersökning i arkiv. Hjälp för arkivsök kan du få under balken ”Uppdragsinformation”, rubriken ”Importinformation” där det kan finnas ytterligare uppgifter.

Vilka aktörer kommer de importerade uppdragen från?

Samtliga arkeologiska undersökare som levererat digitala rapporter till Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla under åren 2013-2018 har fått dessa överflyttade till Kulturmiljöregistret och uppdrag har skapats för dem. (OBS! Pågående – ska bli klart till sommaren 2019.)

Under DAP-programmet kontaktades även ett stort antal arkeologiska undersökare, i första hand de som hade en större pågående verksamhet, för att se om de hade digitalt tillgänglig uppdragsinformation som de var villiga att dela med sig av. Responsen var enhälligt positiv hos de kontaktade, men det tog tid och resurser att leta fram och sammanställa den information som efterfrågades. Varje leverans behövde även bearbetas ytterligare av DAP-programmet för att kunna importeras in. Då allt detta tog så pass mycket tid så hann tyvärr inte alla undersökare kontaktas under programmets gång. Däremot är alla undersökare som varit aktiva under perioden 2013-2018 representerade via exporten från Samla till Kulturmiljöregistret. Läs mer under ”Hur pass komplett är uppdragsregistret?”.

Vilka kvalitetsbrister har importerade uppdrag?

Importerade uppdrag har inte registrerats via verktyget Fornreg och uppfyller därför inte nödvändigtvis de kvalitetskrav som gäller för dessa.

 • Saknad information: Ofta saknas administrativa uppgifter, t.ex. om länsstyrelsens diarienummer. Många uppdrag saknar geometri över undersökningsområdet och har då fått en enskild koordinatpunkt istället. Många uppdrag saknar en rapport i PDF-format.
 • Beslutsdatum och uppdragsnummer: I de fall det är ett beslutsdatum den 1:a januari (t.ex. 2012-01-01) så saknades ett exakt beslutsdatum vid import. Året ifråga hänvisar i så fall till då undersökningen genomfördes (vilket inte behöver vara samma år som beslutet togs) eller året då rapporten trycktes. Om det helt saknas uppgift om ett årtal så har systemet lagt till datumet 1900-01-01, eftersom Uppdragsnummer måste skapas utifrån beslutsdatumet. För importerade uppdrag går det alltså inte att lita på att årtalet i uppdragsnumret redovisar året för beslutet.
 • Felaktigheter: Även i de fall det finns information så kan det finnas fel. Främst på grund av den mänskliga faktorn då uppgifterna sammanställts av olika personer vid olika organisationer under många års tid. Riksantikvarieämbetet har också i vissa fall ändrat den data som levererats för att få den att passa in systemet (se exempel under rubriken ”Vilka typer av rättningar har gjorts i samband med importen”).
 • Geografisk position: Särskilt viktigt är att notera att felaktigheter kan förekomma i den geografiska positioneringen. Geometrier kan ha hamnat på fel plats eller motsvarar bara en del av uppdragets omfattning. Koordinatpunkter, i de fall ett undersökningsområde helt saknas, ska enbart ses som en grov platsmarkering. Ibland har de placerats centralt på en lämning som uppdraget omfattade, ibland har punkten hamnat mittemellan flera lämningar eller ytor som ingick i uppdraget. Särskilt inom stadslager som är mycket omfattande ytor så ska koordinatpunkter enbart ses som en markör, inte en exakt lokalisering av uppdraget. Kontrollera alltid gentemot kartorna i rapporten.
 • Ej komplett: Kulturmiljöregistret innehåller inte ett komplett uppdragsregister. Endast i vissa undantagsfall finns information om uppdrag utförda under 1900-talet. Även för 2000-talet är uppdragsregistret inkomplett, upp till dess att Fornreg lanserades 2018. Undersökarnas digitala uppdragsregister har sällan varit kompletta, särskilt om uppdraget saknat inmätta ytor eller om det inte resulterat i en tryckt rapport. Särskilt mindre schaktningsövervakningar eller uppdrag där inget av antikvariskt intresse framkom kan saknas.

Importerade uppdrag ska ses som ett kunskapsunderlag och ett stöd för vidare informationssökning. Kontrollera alltid uppgifterna i registret mot innehållet i rapporterna. Det kan också vara enklare att i första hand söka på rapporter i Forndoks avancerade sökfunktion. Rapporterna innehåller ofta arkeologernas redovisning av arkivmaterial och tidigare undersökningar. Via rapporterna så kan mer information om tidigare uppdrag hittas.

Vilka typer av ändringar har gjorts i samband med importen?

Lokalisering:

Kvaliteten på lägesinformationen för uppdragen har varierat och olika sorters koordinatnät har använts under årens lopp.

 • Geometrier har konverterats till SWEREF 99TM i de fall de skapats i ett annat format. Stickprov har gjorts för att kontrollera att geometrier hamnar rätt på kartan, men det har inte gått att kontrollera vartenda enskilt uppdrag.
 • Koordinatpunkt har skapats om inmätt undersökningsområde saknas. Koordinatpunkten har placerats i relation till en fornlämning eller fastighetsbeteckning som omnämnts i underlaget. I de fall flera fornlämningar eller fastigheter omfattas av uppdraget så kan koordinatpunkten ha hamnat emellan dessa, eller bara på en av dem. Placeringen av punkten kan därmed ligga en bra bit från den verkliga platsen för uppdraget. Genom att söka på t.ex. kommun eller socken så kan uppdraget hittas i träfflistan. Titta under ”Importinformation” eller öppna rapporten för att se vilka fornlämningar som omfattades av uppdraget.

Uppdragstyper:

Den uppdragstyp som står i huvudet på uppdragskortet är inte alltid den som angetts av den arkeologiska organisationen. Riksantikvarieämbetet har beslutat vilka uppdragstyper som formellt ska förekomma i Kulturmiljöregistret och de importerade uppdragen har så långt det går passats in i detta, för att underlätta sökning. Det finns flera anledningar till att ”översättning” av uppdragstyp har behövt göras. Under rubriken ”Importinformation” i balken ”Uppdragsinformation” kan du alltid hitta den ursprungliga benämningen i den mån det fanns en.

 • Benämning på uppdragstyper har ändrats under årens lopp. Arkeologisk kontroll hette tidigare antikvarisk kontroll, Arkeologisk undersökning kunde heta slutundersökning och så vidare.
 • Mänsklig faktor: ibland har undersökaren använt en annan terminologi än Riksantikvarieämbetets, eller skrivit förkortningar.
 • Uppdrag som varit så kallade kombinationsbeslut, eller där flera olika uppdrag samlats i en och samma rapport. I de fall det går har uppdragstypen som motsvarar det sista uppdraget använts. T.ex: en förundersökning och slutundersökning blir Arkeologisk undersökning.
 • Vissa uppdragstyper som inte specifikt omnämns i Föreskrifterna har getts egna namn av olika undersökare. I Kulturmiljöregistret har Riksantikvarieämbetet slagit fast vissa samlingsbegrepp för dessa: Forskningsundersökning (omfattar även seminarieutgrävningar), Efterundersökning, Kunskapsunderlag (fornminnesinventeringar och kulturmiljöutredningar), Övriga uppdrag 2 kap KML (t.ex. fornvård). I den mån det går har gamla uppdrag passats in i dessa uppdragstyper.

Uppdragsnummer årtal:

Uppdragsnummer består i vanliga fall av det årtal då beslutet togs följt av ett löpnummer (t.ex. 201800123). För importerade uppdrag har det ofta saknats uppgift om beslutsdatum i underlaget från undersökarna. Ibland står årtalet i uppdragsnumret för året för fältarbetet, vilket kan vara senare än beslutet fattades, ibland står det för året då rapporten publicerades – särskilt i de fall då det är rapporter som importerats från Samla. För importerade uppdrag kan man alltså inte utgå från att uppdragsnumret står för det år beslutet fattades.

Varför står det beslutsdatum 1901-01-01?

Systemet kräver att ett beslutsdatum anges för alla uppdrag i Kulturmiljöregistret, eftersom det är basen för att generera ett uppdragsnummer. I de fall då det inte gått att avgöra vilket år ett uppdrag genomförts så har de fått 1901-01-01 som schablondatum. Uppdragsnumret börjar då på 0000.

Varför börjar vissa importerade uppdrag på 0000?

Systemet kräver att ett beslutsdatum anges för alla uppdrag i Kulturmiljöregistret, eftersom det är basen för att generera ett uppdragsnummer. I de fall då det inte gått att avgöra vilket år ett uppdrag genomförts så har de fått 1901-01-01 som schablondatum. Uppdragsnumret börjar då på 0000.

Vad betyder uppdragstyp Obestämbar vid import?

Ibland har det saknats tillräcklig information i underlaget från de arkeologiska organisationerna vilken uppdragstyp det rör sig om. I vissa fall har det varit en uppdragstyp som inte fanns i Kulturmiljöregistret då uppdraget importerades. Under balken ”Uppdragsinformation”, rubriken ”Importinformation” kan det finnas uppgift om vilken typ av uppdrag det rört sig om och det framgår även av rapporten i de fall den finns tillgänglig.

Varför har vissa importerade uppdrag enbart en punkt, inte ett område?

Koordinatpunkt har skapats om geometri över undersökningsområde saknas. Koordinatpunkten har placerats i relation till en fornlämning eller fastighetsbeteckning som omnämnts i underlaget. I de fall flera fornlämningar eller fastigheter omfattas av uppdraget så kan koordinatpunkten ha hamnat emellan dessa, eller bara på en av dem. Placeringen av punkten kan därmed ligga en bra bit från den verkliga platsen för uppdraget. Genom att söka på t.ex. kommun eller socken så kan uppdraget hittas i träfflistan. Titta under Importinformation eller öppna rapporten för att se vilka fornlämningar som omfattades av uppdraget.

Notera att det ibland kan finnas geometrier över grävda ytor (schakt, provgropar) även om undersökningsområdet bara är en koordinatpunkt. Dessa kan vara svåra att se i kartan ibland, men det framgår under Uppdragsinformationen om det finns att ladda ned (gröna ytor).

Hur pass komplett är uppdragsregistret?

Uppdragsregistret är endast komplett från 2018 och framåt, då Fornreg lanserades.  Importerade uppdrag ska enbart ses som ett kunskapsunderlag tidigare händelser i området. För åren 2013-2017 är det relativt komplett, men kan sakna uppgifter om mindre schaktningsövervakningar eller uppdrag där inget av antikvariskt intresse framkom, eftersom det inte alltid publicerades en rapport. Ju längre bak i tiden man kommer desto mer inkomplett är informationen.

Tips 1: Många arkeologiska rapporter innehåller kapitel om och kartor över tidigare undersökningar i närområdet. Använd ”importerade uppdrag” i första hand för att leta fram rapporter i e-arkiv eller vanliga arkiv för att genom dessa få mer komplett kulturhistorisk information.

Tips 2: I lämningarnas informationskort kan det också finnas uppgifter om tidigare undersökningar och rapporter från dessa.

Vad betyder rubriken Importinformation?

Denna rubrik finns under balken Uppdragsinformation, men enbart för importerade uppdrag. I den kan det finnas ursprungliga beteckningar och kompletterande information från undersökarens underlag som kan hjälpa till att både kontrollera eventuella rättningar som gjorts och för att hitta mer källmaterial i arkiven. Importinformationen är framförallt tänkt att vara till hjälp om det saknas en rapport i digitalt format.

Kan jag rätta ett importerat uppdrag som har felaktigheter?

Tyvärr är detta inte möjligt i nuläget. Riksantikvarieämbetet ska se över möjligheterna att i framtiden utveckla systemet så att användarna kan hjälpa till att kvalitetssäkra importerade uppdrag. Om du hittar ett påtagligt fel med ett uppdrag som inte bara är bristande informationsmängd (t.ex. en punkt istället för en yta) så kontakta fornsok@raa.se så ska vi se om det går att ändra.

Jag har information om arkeologiska uppdrag som saknas i Kulturmiljöregistret, kan de importeras in?

Innan Riksantikvarieämbetet kan ta emot fler historiska digitaliserade uppdrag så behöver vi först följa upp hur det fungerar för användarna med den information som importerats hittills.

Jag har digitaliserat rapporter till arkeologiska uppdrag som finns i Kulturmiljöregistret, kan rapporterna laddas upp i efterhand?

Riksantikvarieämbetet kommer kunna ta emot digitaliserade rapporter för att komplettera importerade uppdrag längre fram. Vi ska ta fram instruktioner och mallar för hur de ska levereras.

Det här uppdraget täcker en väldigt stor yta – kan det verkligen stämma?

I de fall ett arkeologiskt uppdrag täcker en väldigt stor yta så rör det sig oftast om en arkeologisk utredning eller en inventering. Dessa uppdrag kan omfatta mycket stora områden, t.ex. inför ett planerat vägbygge. Det betyder inte att hela ytan är undersökt eller besiktigad. Oftast är det vissa ytor inom området som prioriterats. I rapporten framgår hur uppdraget genomfördes och vilka platser som besöktes i fält, till skillnad från de som utreddes med hjälp av kartor och arkivmaterial.

Varför syns inte importerade uppdrag automatiskt i söktjänsten?

Eftersom importerade uppdrag har sämre kvalitet än de uppdrag som skapats via Fornreg så är det viktigt att detta framgår. Importerade uppdrag bedöms också främst vara av intresse för yrkesverksamma, forskare och andra som är intresserade av kulturhistoriska djupanalyser. Därför behöver du aktivt bocka för om du vill söka även bland importerade uppdrag. Om du i kartans informationslager tänder ”Undersökningsområden” så ser du även alla importerade uppdrag i kartan.