Ansvar och roller

Det är Kulturmiljölagen som bestämmer vad som är en fornlämning. Här kan du läsa om hur ansvar och roller är fördelade.

Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom Kulturmiljölagen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det.

Om du vid pågående arbete upptäcker äldre lämningar ska du omedelbart avbryta arbetet och kontakta Länsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetet

Det är Riksantikvarieämbetet som har ansvaret för det nationella registret för fornminnesinformation, FMIS, och för söktjänsten Fornsök.

Riksantikvarieämbetet ansvarar också för att relevant fornminnesinformation förs över till Lantmäteriets fastighetsregister samt till de databaser som hanterar landskapsinformation.

Statens maritima museer och Sjöfartsverket

Statens maritima museer och Sjöfartsverket har insyn och möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningen av FMIS.

Statens maritima museer ansvarar för kvalitetssäkringen av den maritima informationen som ursprungligen kommer från Statens maritima museers Informationssystem (SjöMIS), liksom för nyregistrering av information om maritima lämningar.

Sjöfartsverket tillhandahåller digitala sjökort för användning i Fornsök. Uppdatering av sjökorten sker en gång per år.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för respektive läns fornlämningar. Deras uppdrag är att skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till fornlämningsmiljöerna, så att både dagens och morgondagens generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet. De prövar ansökningar och ger tillstånd till förändringar i fornlämningsområden. Vill du veta vad man får göra på en viss fastighet ska du kontakta din länsstyrelse.