Att använda informationen

Fornminnesinformationen i Kulturmiljöregistret (KMR) används av bland annat länsstyrelser och kommuner i samband med kulturmiljövård och samhällsplanering. Det är också en viktig informationskälla för många andra yrkesgrupper.

Exempel på yrkesgrupper som använder fornminnesinformationen är arkeologer, skogsbruksföretag, arkitekter och mäklare. Kulturmiljöregistret är också en källa för forskare och studenter, samt för fastighetsägare.

Viktigt med korrekt fornminnesinformation

Det som registreras i Kulturmiljöregistret är inte rättsligt bindande men det är viktigt att det som registreras ändå är korrekt och håller hög kvalitet. Det är särskilt viktigt eftersom Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att förse fastighetsregistret med uppgifter om fornlämningar enligt 4 § i Förordning  (1988:1188) om kulturminnen m.m. Informationen i Kulturmiljöregistret används dessutom som kunskapsunderlag i samband med samhällsplanering.

Använd gärna fornminnesinformationen

Det är tillåtet att använda och sprida fornminnesinformationen vidare. Det finns dock några saker man bör tänka på. På följande sidor kan du läsa mer om hur informationen kan användas vad gäller bland annat upphovsrätt och datauttag.

Geodata och datauttag
Upphovsrätt