Bakgrund till fornminnesinformationen

Omfattande fornminnesinformation

I Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, FMIS, finns information om samtliga kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Informationen är nåbar via söktjänsten Fornsök, som är öppen för alla. Det är också möjligt att hämta informationen via datauttag och via vår WMS-tjänst.

Fornsök visar inte en fullständig bild av landets lämningar, utan enbart det som hittills är känt och registrerat. Det tillkommer ständigt mer information och kunskapsläget ökar i takt med att det utförs nya inventeringar och arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet tar inte mot någon information direkt från allmänheten utan vill att en arkeologisk aktör gör en bedömning och sedan rapporterar in till oss.

Fornminnesregistret

År 1937 fick Riksantikvarieämbetet ansvaret för att göra en systematisk inventering av alla fornlämningar synliga ovan jord, i samband med utgivningen av den ekonomiska kartan. Informationen dokumenterades sockenvis i särskilda inventeringsböcker och på den ekonomiska kartan och samlades sedan i det så kallade Fornminnesregistret. Informationen har sedan dess fyllts på i Fornminnesregistret genom olika inventeringar och genom resultaten av arkeologiska undersökningar.

Uppdateringen av det analoga Fornminnesregistret upphörde 2005 och det arkiverades 2008 i det Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) hos Riksantikvarieämbetet.

Fornminnesinformationssystemet – FMIS

Redan i mitten av 1980-talet påbörjades en digitalisering av fornminnesinformationen i mindre skala, då främst av textmaterialet. 1999 fick Riksantikvarieämbetet i regeringsuppdrag att lösa frågan om tillgång till digital fornminnesinformation. Man påbörjade då arbetet med det som kom att bli Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem.

I slutet av 2003 var fornminnesinformationen från två län, Gotland och Skåne, digitaliserade och yrkesanvändare kunde få tillgång till den via en söktjänst, FMIS sökapplikation. Man digitaliserade sedan successivt informationen länsvis och i december 2005 var fornminnesinformationen för hela landet digitalt sökbar för yrkesanvändare. Sedan 2005 läggs informationen enbart in digitalt i FMIS.

Fornsök

Hösten 2006 lanserades den publika söktjänsten Fornsök, då utan karta. Nuvarande version har funnits sedan maj 2008 då också den maritima informationen från Statens maritima museers databas, SjöMIS, integrerades. Efter det har endast mindre justeringar gjorts. I Fornsök finns numera olika bakgrundskartor och kartlager att välja som bakgrund till vår information.