Geodata och datauttag

Här hittar du information om bland annat datauttag och metadata. Har du frågor är du välkommen att kontakta Fornsöks support.

Viktigt att känna till!

I geodatatjänsterna finns information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och deras position och utbredning. Informationen ger dig en indikation på om det finns fornlämningar i området. Den ska dock inte användas för att planera markingrepp, eftersom informationen om kända lämningar ständigt uppdateras. Dessutom kan felmarginalen på lämningarnas position vara upp till 20 meter.

Riksantikvarieämbetets öppna data

Våra geodatatjänster för Kulturmiljöregistrets lämnings- och uppdragsinformation inklusive Web Map Service (WMS) för lämnings- och uppdragsinformation finns numera tillgängliga på Riksantikvarieämbetets öppna data-portalen. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se.

Är du yrkesanvändare finns även information om geodata och datauttag under Fornreg.

Till Riksantikvarieämbetets öppna data

 

API (Application Programming Interface)

Via K-samsök kan du bygga egna söktjänster och appar på fornminnesinformationen. Läs mer här.

Geoobjekt

Lämningarna i Kulturmiljöregistret redovisas i kartbilden av ett geoobjekt i form av en punkt, en linje eller en yta. En lämning kan bestå av flera geoobjekt.

Flera lämningar av samma typ, eller flera lämningstyper som har ett kronologiskt och funktionellt samband, registreras vanligen som en yta. Ett exempel på det är ett gravfält som består av 30 stensättningar. Gravfältet registreras som en yta, men stensättningarna har däremot inga egna geometrier.

Geodatatjänster som tillhandahålls av andra myndigheter

I den äldre versionen av Fornsök fanns ett antal bakgrundskartor och informationslager som förvaltas av andra myndigheter. Här är länkar till var du kan hitta dem.

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

Sveriges dataportal
Tillgängliggör geodatatjänster från en rad olika myndigheter

Lantmäteriet

Socken och stad
Sveriges indelning i socknar och städer. Informationen lagras som ytor med kod, namn och huvudyta som attribut. Denna geografiska indelning är rikstäckande och består av 2355 socknar och 132 städer.

Länsstyrelsen

Sveriges länskarta
Sveriges länskarta är en länsstyrelsegemensam webbkarta för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information. I den hittar du informationslager över Riksintressen, Kultur- och naturreservat samt Riksantikvarieämbetets lämningsinformation. Du kan också lägga till egna WMS:er och datauttag.

Sverige geologiska undersökningar

Jordarter, 1:1 Miljon (karttjänst)

Berggrunder, 1:1 Miljon (karttjänst)