Användarvillkor och förutsättningar

Platser är en e-tjänst som drivs av Riksantikvarieämbetet. Det är en tjänst där människor kan samlas kring sitt intresse för berättelser. Det är däremot inte ett ställe för att kontakta myndigheten.

Vi raderar ingenting på Platser, eftersom allt på tjänsten räknas som inkommen handling. Däremot kommer vi att dölja allt som är olagligt eller på annat sätt olämpligt. Lagöverträdelser kommer vi att polisanmäla.

Om du vill komma i kontakt med myndigheten kan du istället vända dig till registrator@raa.se.

Vi tycker att det är jättekul med olika språk! Vi kan dock i dagsläget bara moderera svenska och engelska.

Om du vill avsluta ditt medlemskap – kontakta platser@raa.se. Om du undrar över något är du välkommen att  höra av dig till: platser@raa.se

Användarvillkor

För att vara medlem på Platser måste du godkänna våra användarvillkor. Användarvillkoren kan komma att ändras. Detta meddelas i så fall på www.raa.se/platser. Så här lyder användarvillkoren:

§ 1. Platser är en elektronisk anslagstavla, det vill säga en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden, som drivs av Riksantikvarieämbetet. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i 1§ Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det material som publiceras på Platser räknas som meddelande. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

§ 2. Platser ska inte användas för kommunikation med Riksantikvarieämbetet. Meddelanden riktade till Riksantikvarieämbetet hänvisas till registrator@raa.se om ingen annan adress har angivits i ärendet.

§ 3. Alla meddelanden som läggs ut på Platser, även meddelande som dolts för andra användare eller är borttaget, är allmän handling. Meddelanden kan, i egenskap av allmän handling, begäras ut från Riksantikvarieämbetet oaktat den begränsning av spridning som Användaren valt för sina meddelanden på Platser.

Upphovsrätt

§ 4. Genom att Användaren bidrar med meddelanden till Platser ger Användaren Riksantikvarieämbetet en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Riksantikvarieämbetet äger rätt att förlägga publiceringen till annan tjänst eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material i sina meddelanden. Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

§ 5. Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m.m. som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 6. Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till annan, skall Användaren alltid göra förbehåll för Riksantikvarieämbetets rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla Riksantikvarieämbetet skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av Riksantikvarieämbetets publicering av meddelandet.

 Personuppgifter

§ 7. Dessa användarvillkor har motsvarande definition personuppgifter som anges i 3§ personuppgiftslagen (1998:204).

§ 8. Användaren accepterar genom sitt godkännande av användarvillkoren att Riksantikvarieämbetet registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid ansökan om användarbehörighet. Riksantikvarieämbetet förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 9. Användaren skall inte lägga ut privat information om sig själv eller andra på Platser. Personuppgifter får inte läggas ut på Platser om det strider mot personuppgiftslagen.

Olämpligt innehåll

§ 10. Platser ska användas för historieberättande i text, bild, ljud och film.

§ 11. Användaren skall inte använda Platser för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Platser får till exempel inte innehålla:

  • hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
  • uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
  • barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
  • upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.
  • förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 12. Användaren skall inte använda Platser för politisk eller religiös diskussion

§ 13. Användaren skall inte använda Platser för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 14. Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om Riksantikvarieämbetet på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Riksantikvarieämbetet har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användaren använt Platser i strid med användarvillkor. Beslut om att dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist

§ 15. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt

§ 16. Platser accepterar enbart svenska och engelska som språk i meddelanden.

 

Licenser i Platser

Riksantikvarieämbetet vill kunna göra kulturarvet mer tillgängligt, både för allmänheten och för olika grupper av yrkesutövare som behöver kulturarvsinformation i sin verksamhet. I Platser finns två licenser att välja bland om du vill lägga ut till exempel en bild till din berättelse.

  • Creative commons erkännande – upphovspersonen tillåter andra att använda, och ändra fotografiet, så länge man uppger källa och upphovsperson.
  • Public Domain Mark – används när materialets upphovsrätt är utgången.

Här kan du läsa mer om hur Riksantikvarieämbetet tillämpar vi Creative Commons och Open Access.

Mer om Creative Commons olika bildlilcenser hittar du här.