Användarvillkor och förutsättningar

Platser är en e-tjänst som drivs av Riksantikvarieämbetet. Det är en tjänst där människor kan samlas kring sitt intresse för berättelser. Det är däremot inte ett ställe för att kontakta myndigheten.

Vi raderar ingenting på Platser, eftersom allt på tjänsten räknas som inkommen handling. Däremot kommer vi att dölja allt som är olagligt eller på annat sätt olämpligt. Lagöverträdelser kommer vi att polisanmäla.

Om du vill komma i kontakt med myndigheten kan du istället vända dig till registrator@raa.se.

Vi tycker att det är jättekul med olika språk! Vi kan dock i dagsläget bara moderera svenska och engelska.

Om du vill avsluta ditt medlemskap, eller undrar över något, är du välkommen att  höra av dig till: platser@raa.se

Användarvillkor

För att vara medlem på Platser måste du godkänna våra användarvillkor. Användarvillkoren kan komma att ändras. Detta meddelas i så fall på www.raa.se/platser. Så här lyder användarvillkoren:

§ 1. Platser är en elektronisk anslagstavla, det vill säga en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden, som drivs av Riksantikvarieämbetet. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i 1§ Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det material som publiceras på Platser räknas som meddelande. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

§ 2. Platser ska inte användas för kommunikation med Riksantikvarieämbetet. Meddelanden riktade till Riksantikvarieämbetet hänvisas till registrator@raa.se om ingen annan adress har angivits i ärendet.

§ 3. Alla meddelanden som läggs ut på Platser, även meddelande som dolts för andra användare eller är borttaget, är allmän handling. Meddelanden kan, i egenskap av allmän handling, begäras ut från Riksantikvarieämbetet oaktat den begränsning av spridning som Användaren valt för sina meddelanden på Platser.

Upphovsrätt

§ 4. Genom att Användaren bidrar med meddelanden till Platser ger Användaren Riksantikvarieämbetet en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Riksantikvarieämbetet äger rätt att förlägga publiceringen till annan tjänst eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material i sina meddelanden. Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

§ 5. Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m.m. som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 6. Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till annan, skall Användaren alltid göra förbehåll för Riksantikvarieämbetets rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla Riksantikvarieämbetet skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av Riksantikvarieämbetets publicering av meddelandet.

Personuppgifter

§ 7. Definitioner

Dessa användarvillkor har motsvarande definition av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

§ 8. Information om behandling av personuppgifter med anledning av ditt konto i Platser

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-519 180 00, e-post: registrator@raa.se
Besöksadress Stockholm: Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Postadress: Box 5405, 114 84 Stockholm
Besöksadress Visby: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
Postadress: Box 1114, 621 22 Visby

Riksantikvarieämbetets dataskyddsombud nås direkt via e-post dataskyddsombud@raa.se.

I samband med att du skapar ett konto i e-tjänsten Platser samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar uppgifter om ditt användarnamn och din e-postadress. Anledningen till insamlingen av personuppgifter är att du ska kunna få tillgång till att registrera information i Riksantikvarieämbetets system.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, mer specifikt förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information enligt 2 § första stycket 9 förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet.

Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna rättas eller raderas, göra en invändning mot behandlingen eller begära en begränsning av behandlingen. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten och klaga på Riksantikvarieämbetets behandling av dina personuppgifter.

§ 9. Din behandling av personuppgifter på Platser – personuppgiftsbiträdesavtal

När du lägger in information om nu levande personer i e-tjänsten Platser som Riksantikvarieämbetet ansvarar för innebär det att du behandlar personuppgifter åt myndigheten, rent formellt är du då personuppgiftsbiträde åt Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att du bara får lägga in personuppgifter på Platser i enlighet med Riksantikvarieämbetets instruktioner. Du får inte låta någon annan använda ditt konto för att lägga in information. Varje person som lägger in information måste ha ett eget konto på Platser.

Personuppgifter är alla uppgifter som kan förknippas med en nu levande person. Det kan vara ett fotografi på personen eller uppgift om namn. Alla uppgifter som kan härledas direkt eller indirekt till en person är personuppgifter.

I Platser använder vi enligt huvudregeln endast avidentifierade uppgifter om personer d.v.s. uppgifter som inte kan hänföras till en specifik person.

I Platser får du även lägga in information om nu levande personer som kan identifieras om det behövs för att beskriva en plats och personer med anknytning till platsen. Det kan gälla personuppgifter som gäller en persons namn, släktskap, yrke och hemort. Du får inte lägga in känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, gener, biometri, hälsa, sexualliv och sexuell läggning. Du får även lägga in fotografier på personer så länge det inte utgör känsliga personuppgifter

När du lägger in uppgifter om en nu levande person (även fotografi) annan än dig själv, måste du ange personens kontaktuppgifter till Riksantikvarieämbetet så att myndigheten kan informera personen om att vi samlat in dessa uppgifter. Skicka information om detta samt kontaktuppgifter till personen ifråga till platser@raa.se.

Du ska vid behov, hjälpa Riksantikvarieämbetet att göra bedömningar av konsekvenserna av en eventuell personuppgiftsbehandling

Olämpligt innehåll

§ 10. Platser ska användas för historieberättande i text, bild, ljud och film.

§ 11. Användaren skall inte använda Platser för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Platser får till exempel inte innehålla:

  • hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
  • uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
  • barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
  • upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.
  • förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 12. Användaren skall inte använda Platser för politisk eller religiös diskussion

§ 13. Användaren skall inte använda Platser för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 14. Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om Riksantikvarieämbetet på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Riksantikvarieämbetet har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användaren använt Platser i strid med användarvillkor. Beslut om att dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist

§ 15. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt

§ 16. Platser accepterar enbart svenska och engelska som språk i meddelanden.

 

Licenser i Platser

Riksantikvarieämbetet vill kunna göra kulturarvet mer tillgängligt, både för allmänheten och för olika grupper av yrkesutövare som behöver kulturarvsinformation i sin verksamhet. I Platser finns två licenser att välja bland om du vill lägga ut till exempel en bild till din berättelse.

  • Creative commons erkännande – upphovspersonen tillåter andra att använda, och ändra fotografiet, så länge man uppger källa och upphovsperson.
  • Public Domain Mark – används när materialets upphovsrätt är utgången.

Här kan du läsa mer om hur Riksantikvarieämbetet tillämpar vi Creative Commons och Open Access.

Mer om Creative Commons olika bildlilcenser hittar du här.