Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Adapt Northern Heritage

  Detalj i Lars Levis Sunnas skulptur om samiska myter, Kiruna stadshus.

  Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt mellan 15 partner från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige som har som mål att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Bakgrund Ett varmare klimat kommer enligt SMHI ge ökad nederbörd,

 • Vatten i fokus på Forum för klimat och kulturarv

  Inbjudan till Forum för klimat och kulturarv

  Vad händer med kulturarvet i ett förändrat klimat? Översvämningsskydd, förändrad snösmältning, fuktproblem och brist på dricksvatten påverkar redan kulturarvet. Därför är temat för årets Forum för klimat och kulturarv, ”vatten” i alla dess former. Forumet anordnas av Riksantikvarieämbetet för andra

 • Riksantikvarieämbetet ökar takten i miljömålsarbetet

  De 16 miljömålen

  Under 2017 genomför Riksantikvarieämbetet ett fyrtiotal åtgärder med syftet att öka takten i miljömålsarbetet. Vi deltar även tillsammans med sexton andra myndigheter i miljömålsrådets gemensamma ansträngningar för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Idag, den 1 mars, publicerar Riksantikvarieämbetet och miljömålsrådet förteckningar över

 • Riskbedömning av kulturmiljöer – metoder

  Regnmoln

  Klimatförändringarna och andra skaderisker påverkar kulturhistoriska miljöer och värden. Därför finns det ett behov att identifiera vilka kulturmiljöer och värden som är i fara. Ett vedertaget sätt att göra det är med en risk- och sårbarhetsanalys. En sådan analys ger

 • Stor brandrisk – råd till förvaltare av kulturarv

  Brandredskap

  Det är torrt i stora delar av landet och brandriskprognosen är hög enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är därför viktigt att du ser över brandrisker i utomhusmiljön runt kulturhistoriska byggnader, kulturreservat och platser där kulturhistoriska samlingar förvaras. Här

 • Myndigheter kraftsamlar gemensamt för miljömålen

  De 16 miljömålen

  16 centrala myndigheter och länsstyrelserna har enats om att tillsammans genomföra 44 åtgärder för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. En lista över de gemensamma åtgärderna publiceras idag, den 1 mars, på www.miljomal.se. Riksantikvarieämbetet ansvarar för två

 • Hur jobbar Riksantikvarieämbetet med klimatanpassning?

  Frostsprängt tegel

  Under hösten 2015 har flera aktiviteter genomförts utifrån Riksantikvarieämbetets handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat. För att förebygga och begränsa effekterna har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering

 • Handlingsplan för Klimatanpassning och energieffektivisering

  En översvämmad lekplats intill Visby Ringmur

  ”Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, i synnerhet stigande havsnivåer och ökad förekomst av extremt väder, utgör ett hot mot kulturarvet.” Citat ur Europeiska kommissionens En integrerad kulturarvsstrategi för Europa, 2014. Klimatanpassning för kulturarv kommer att innebära åtgärder för att undvika

 • Utbildning inom klimat och kulturarv

  Framsidan på broschyren om kursen Energi, klimat och kulturarv, från Uppsala universitet Campus Gotland

  Utbildningar inom klimat och hållbarhet har blivit allt vanligare men få fokuserar på energibesparingar i – och klimatanpassning av kulturmiljöer. Till hösten kommer en ny halvdistanskurs inom klimat och kulturvård på Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland. Hur kan kulturhistoriskt värdefulla byggnader

 • Klimat och miljö

  Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.

  Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att anpassa sig till (adaptation) och förebygga (mitigation) klimatförändringarnas konsekvenser. Klimatanpassning för kulturarv kommer att innebära åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Förebyggande arbete som riskhantering,

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Klimat

  Etiketter: