Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Riksantikvarieämbetet har svarat på Riksintresseutredningen

  Uppsala, ett av 1 650 riksintressen för kulturmiljön.

  Riksantikvarieämbetet har nu svarat på Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling. Myndigheten delar utredningens problembeskrivning men anser att den i förslag på lösningar lägger för stort fokus på att ändra systemet i sig snarare än att tydliggöra ansvar

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Riksintresse

  Etiketter:

 • Extremt stor brandrisk i landet– råd till förvaltare av kulturarv

  Brandredskap

  Efter långvarigt torrt väder i stora delar av landet visar brandriskprognosen på extremt stor risk, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är lämpligt att se över brandrisker i utomhusmiljön runt kulturhistoriska byggnader, kulturreservat och där man förvarar kulturhistoriska samlingar.

 • Riksantikvarieämbetet pekar ut Hohultsby som nytt riksintresse

  Hohult by har nu pekats ut som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

  Riksantikvarieämbetet har pekat ut Hohults by i Kronobergs läns som riksintresse. Området representerar särskilt väl det småländska höglandets marginaljordbruk ovan högsta kustlinjen med dess särskilda geologiska förutsättningar för jordbruk i höjdläge. Det utpekade området omfattar ungefär byns tidigare odlade mark

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Riksintresse

  Etiketter:

 • Gillberga inte längre riksintressant för kulturmiljövården

  Gillberga, Eskilstuna kommun. Riksintresset Gillberga D9 ingringat i rött

  Riksantikvarieämbetet bedömer att Gillberga i Eskilstuna kommun inte längre är riksintressant för kulturmiljövården. Gillberga i Eskilstuna kommun är ett fornlämningsområde som illustrerar bosättningsmönstret i en agrarbygd under sen bronsålder och tidig järnålder. Detta har utgjort motivet till varför området ingått

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Riksintresse

  Etiketter:

 • Ny handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

  Bild av riksintresse

  Riksantikvarieämbetet har, sedan januari 2012, bedrivit det tvååriga projektet Kulturmiljövårdens riksintressen. Projektets övergripande syfte har varit att förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturvärden i enlighet med kultur- och miljöpolitiken, inklusive landskapskonventionen. Projektets uppdrag har inbegripit att bidra till

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 2

  Kategorier: Riksintresse

  Etiketter:

 • Intressant dom avseende kulturmiljövårdens riksintressen

  Broschyr - Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

  Mark- och miljööverdomstolen avslog den 24 mars överklagandet från Uppsala kommun rörande en detaljplan för kvarteret Seminariet i centrala Uppsala. Domen innebär att detaljplanen innehållande bland annat 220 lägenheter i kvarteret Seminariet, upphävs. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att ett genomförande av detaljplanen

 • Rapport från GD-mötet med Boverket

  Sydkustens Örlogsbas, Karlskrona: Den gamla Mastkranen på Trossö byggdes mellan 1804-1806.

  Den 5 mars träffade Lars Amréus tillsammans med några kollegor Boverkets generaldirektör Janna Valik och berörda chefer i Karlskrona. Diskussionen rörde en rad strategiska frågor utifrån myndigheternas respektive uppdrag och ansvarsområden. Flera beröringspunkter konstaterades liksom behovet av att närmare diskutera

 • Högt och lågt – om kulturmiljö och stadsutveckling

  Nyköpings stadshus, uppfört 1962-69, ligger vid Stora torget tillsammans med andra offentliga byggnader från olika tider. Byggnadens offentliga funktion, den höga arkitektoniska ambitionen och de högkvalitativa materialen gör att byggnaden kan dominera och samtidigt samspela med kulturmiljön kring torget.

  I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Plan skriver riksantikvarie Lars Amréus och Emy Lanemo om förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. En hållbar samhällsutveckling raderar inte platsers karaktär och kulturhistoriska kvaliteter. En hållbar utveckling har sina egna uttryck och speglar

 • Riksintressen – hindrar de verkligen bostadsbyggandet?

  Riksrevisionen överlämnade 2013-12-12 sin granskning av statens hantering av riksintressen som hinder för bostadsbyggande till Riksdagen. Granskningens slutsats är att statens hantering av riksintressen i många fall hindrar och försvårar för kommuner med bostadsbrist att planera byggandet av nya bostäder.

 • Vägledning för riksintressen skickas nu på bred remiss

  Riksintressen för kulturmiljövården.

  Riksantikvarieämbetet bedriver sedan januari 2012 det tvååriga projektet Kulturmiljövårdens riksintressen. Projektets uppdrag har varit att bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. En vägledning

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 5

  Kategorier: Riksintresse

  Etiketter:

Gå till sida 1 (Denna sida), 2. Nästa