Avdelningen för kulturarvsutveckling

Avdelningen för kulturarvsutveckling är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet.

Avdelningen ansvarar för att samla in, utveckla och förmedla tekniska lösningar och kunskap som stödjer och utvecklar arbetet med kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt för arbetet med samlingsförvaltning och publikt arbete hos museer. Vi stödjer och utvecklar också infrastruktur för ökad tillgång till kulturhistorisk information, kulturarvssektorns digitalisering, digital förmedling samt innovation på dessa områden.

Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning samt konserveringsvetenskap, för myndighetens runforskning samt driver ett kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad.

Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för kulturarvsutveckling
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Avdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion och tre enheter; enheten för kulturarv och vetenskap, enheten för kulturvårdsstöd och kulturarvsstudion.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Eric Fugeläng

Avdelningschef
08-5191 80 69

Björn Sundberg
Programledare
08-5191 82 77

Lena Holmert
Administrativ assistent
08-5191 80 31

Maria Rossipal
Projektsamordnare
08-5191 83 97

Patricia Bojanowski
Projektassistent
08-5191 82 20

Enheten för kulturvårdsstöd

Inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområde Kulturarv och samhälle arbetar enheten för kulturvårdsstöd med frågor kring kulturmiljöförvaltning. Uppgiften är att samordna, förmedla och utveckla kunskap till stöd för förvaltningen av kulturhistoriska värden i landskap, bebyggelse och samlingar. Enheten erbjuder rådgivning, metodutveckling och kunskapsdelning inom dessa områden, bland annat riskhantering klimatanpassning och energieffektivisering.

Ingela Chef Holmberg
T.f. enhetschef
08-5191 83 68

Anna Donarelli
Utredare
Klimatanpassning
08-5191 83 45

Anna Thorsell
Utredare
Kulturhistorisk bebyggelse
08-5191 83 43

Annika Carlsson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 51

Camilla Altahr-Cederberg
Utredare
Byggnadsvård
08-5191 82 31

Carola Häggström
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 71

Erika Hedhammar
Utredare
Riskhantering
08-5191 83 73

Gabriella Ericson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 85 75

Johan Gardelin
Utredare
Kulturhistorisk bebyggelse
08-5191 83 47

Kicki Eldh
Utredare
Utställningar, gestaltad livsmiljö
08-5191 83 66

Mattias Schönbeck
Utredare
Fornminnesvård
08-5191 83 42

Therese Sonehag
Utredare
Kulturvård
08-5191 84 14

Åsa Thorsell
Utredare
Kulturvård
08-5191 83 46

Kulturarvsstudion

Här har vi samlat kompetenser som arbetar med bland annat digital förmedlingutställningsteknik, och museiutveckling. Det handlar om rådgivning, metodutveckling och kunskapsdelning inom ämnen som till exempel medieteknik, pedagogik och gestaltning. Vi genomför även samarbetsprojekt där flera olika museer och kulturarvsaktörer deltar för att stödja utvecklingen inom förmedling av kulturarvet. Vi förvaltar och utvecklar även den nationella infrastrukturen K-Samsök som tillgängliggör kulturarvsdata från ett 70-tal kulturarvsinstitutioner.

Victor Otterström (f.d. Jansson)
Enhetschef
08-5191 81 10

Charlotte Ahnlund Berg
Utredare
Musei- och kulturarvspedagogik
08-5191 83 61

Fredrik Emdén
Omvärldsredaktör
08-5191 82 76

Fredrik Gunnarsson
Projektledare K-samsök
08-5191 82 39

Gustav Löfgren
Sakkunnig
Utställningsteknik, design och material
08-5191 88 03

Jesper Cederlund
Sakkunnig
Utställningsteknik, belysning och el
08-5191 88 01

Karin Olli Nilsson
Omvärldsredaktör
08-5191 82 78

Lars Lundqvist
Verksamhetsutvecklare
08-5191 85 65

Lisa Berg
Verksamhetsutvecklare,
K-samsök
08-5191 82 29

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare, K-samsök
08-5191 82 26

Maria Carlsson
Verksamhetsutvecklare
K-samsök, Kringla, Inspire
08-5191 82 23

Nina Eklöf
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 22

Oscar Engberg
Sakkunnig
Utställningsteknik, medieteknik
08-5191 88 02

Staffan Eriksson
Sakkunnig
Utställningsteknik
08-5191 88 06

Viktor Lindbäck
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 45

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 41

Enheten för kulturarv och vetenskap

Enheten arbetar för stärkt kapacitet och ökad kunskap genom forskning och utveckling, för bevarande, användning och utveckling av kulturarvet. Verksamheten omfattar Kulturarvslaboratoriet, en nationell resurs för samarbete och utveckling inom heritage science och konserveringsvetenskap. Enheten omfattar också myndighetens runforskningsmiljö och utvecklingen av ny kunskap om runinskrifter och deras kulturhistoriska sammanhang. Enheten samordnar och medverkar också i europeisk och nationell standardisering för bevarande och förvaltning av kulturarv.

Stefan Nilsson
Enhetschef
08-5191 81 97

Alissa Anderson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 07

Elyse Canosa 
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 69

Gunilla Lagnesjö
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 20

Helen Simonsson
Utredare
Kulturvård
08-5191 83 39

Ilse Hammarström
Utredare
Standardisering
08-51918379

Kaj Thuresson
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 80 41

Kathrin Hinrichs Degerblad
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 80 25

Laila Kitzler Åhfeldt
Forskare
Runor och runinskrifter
08-5191 80 80

Magnus Källström
Forskare
Runor och runinskrifter
08-5191 83 84

Magnus Mårtensson
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 76

Marei Hacke
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 81 15

Sara Norrehed
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 17

Tom Sandström
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 74

 

 

 

  • Kontaktperson
  • Avdelningen för kulturarvsutveckling
  • 08-5191 80 00