Staben

Staben stöder ledningen i främst långsiktiga och strategiska frågor. Vi tar fram budgetunderlag, årsredovisning och verksamhetsplan för myndigheten. Staben har det övergripande ansvaret för myndighetens samverkan med andra, bland annat med länsstyrelserna.

Staben är ett stöd för verksledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande och långsiktiga inriktning, strategi och visioner.

Riksantikvarieämbetet, Staben
Box 5405

114 84 Stockholm

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Fax: 08-663 35 28
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Staben finns både i Stockholm och i Visby och består av en ledningsfunktion samt två enheter: Enheten för Ledningsstöd samt enheten Digisam – ett samordningssekretariat för digitalisering och digitalt bevarande.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Torsten Hökby
Stabschef (Avdelningschef)
08-5191 81 26

Maria Sawano
GD-sekreterare
08-5191 80 02

Enheten Ledningsstöd

Lotta Boss
Tf enhetschef
Kontaktperson för länsstyrelsesamverkan.
08-5191 81 42

Tuss Almgren
Utredare
08-5191 80 76

Karin Altenberg
Utredare
08-5191 85 70

Anita Bergenstråhle-Lind
Sakkunnig
Regional samverkan, EU och internationella frågor.
08-5191 84 24

Ann-Louice Dahlgren
Samordnare
Europeiska kulturarvsåret 2018
08-5191 81 33

Maja Flygt 
Utredare
Planering och uppföljning
08-5191 8250

Eric Fugeläng
Utredare
Kontaktperson för museer
08-5191 80 69

Anna Laine
Utredare
FoU
08-5191 85 46

Lena Johansson
Programledare för TVÄRS (Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten)
08-5191 83 55

Jan Turtinen
Utredare
FoU-sakkunnig, Unescos världsarvskommitté
08-5191 81 96

Christina Fredengren
Tjänstledig

Digisam

Carl-Magnus Fahlcrantz
Verksamhetsledare Digisam
08-5191 85 47

Christoffer Blom
Samordnare
Digisam
08-5191 85 47

Antonio Molin
Utredare
Digisam
08-5191 85 47

Henrik Summanen
Verksamhetsutvecklare
Digisam
08- 5191 81 23

Moa Ranung
Tjänstledig t.o.m. dec 2018