Arkeolog står framåtböjd vid grävning i Nya Lödöse Foto: ( CC BY)

En målbild för det uppdragsarkeologiska systemet

Uppdragsarkeologi utförs i enlighet med kulturmiljölagen. Genom denna lag har riksdagen definierat ett behov av och värde i att bevara fornlämningarna samt satt upp ett regelverk för hur bevarandet ska gå till och för vad som ska ske om ett bevarande inte är möjligt.

Fornlämningar utgör utgångspunkter för kunskap och berättelser om människor som levt i andra tider än oss själva. De ger perspektiv på nutiden och på våra egna liv, likaväl som kunskap om det förflutna. En fornlämning som behöver tas bort ska ersättas med dokumentation och kunskap.

Det uppdragsarkeologiska systemet är rättssäkert, transparent och effektivt.

Berörda aktörer har förtroende för systemet. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en målbild för det uppdragsarkeologiska systemet. Målbilden utgår ifrån de fyra centrala begreppen rättssäkerhet, transparens, effektivitet och förtroende.

Rättssäkert: Myndighetsutövning ska vara förutsebar, enhetlig samt bedrivas med hög kvalitet. För uppdragsarkeologin handlar det om enhetlig praxis mellan olika länsstyrelser samt förutsebara processer och beslut.

Transparent: Besluts- och utförandeprocessen ska vara begriplig och beslutsgången ska kunna följas och förstås samt vara möjlig att kontrollera. Uppgifterna ska vara lätt åtkomliga så att beslut är öppna för granskning.

Effektivt: Att nå en så hög kvalitet i beslut och utföranden till en så låg kostnad som möjligt.

Förtroende: Aktörer som blir berörda av besluten om uppdragsarkeologi ska känna förtroende för att systemet fungerar.

Berörda aktörer

Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. När det gäller uppdragsarkeologin innebär detta att till exempel besluta om tillstånd för undersökning och att ta bort fornlämningar.

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. När det gäller uppdragsarkeologin innebär detta att självständigt granska hur länsstyrelserna hanterar, bedömer och prövar bestämmelserna i kulturmiljölagen i syfte att se till att lagstiftarens intentioner följs.

De uppdragsarkeologiska utförarna genomför på länsstyrelsens uppdrag arkeologiska undersökningar.

Riksantikvarieämbetet genomför följande för att uppfylla målbilden:

  • DAP/Digital arkeologisk process som samordnar, tydliggör och effektiviserar hanteringen av fornminnesinformation så att den arkeologiska processen blir snabbare och mer rättssäker.
  • Utarbetar föreskrifter, vägledningar och allmänna råd så att lagar och regler blir tydligare vilket gör tillämpningen av kulturmiljölagen mera enhetlig.
  • Överinseende som genom självständiga analyserande utvärderingar belyser eventuella systemfel och brister i lagtillämpning samt tar fram nationella kunskapsunderlag.
  • Uppdaterar fornminnesinformation så att kvaliteten på den fornminnesinformation som används som underlag vid planering och beslut höjs.
  • Förtydligar roller och ansvar så att ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer blir tydlig.
  • Samverkar med länsstyrelsen i dessa frågor.