Vi bygger en ny arkeologisk process.
Vi bygger en ny arkeologisk process.Foto: (CC BY)

Om Digital Arkeologisk Process

För att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation pågår byggandet av en ny arkeologisk process. Den kommer innebära omfattande förändringar för alla som skapar, förvaltar eller använder fornminnesinformation.

Byggandet sker inom ramen för satsningen DAP – Digital Arkeologisk Process, som är ett femårigt program (2014-2018) och drivs av Riksantikvarieämbetet.

Målet är att få en mer samordnad, användbar och kvalitetssäkrad fornminnesinformation* för alla de som behöver använda sådan i sitt arbete. Visionen för DAP-programmet lyder: ”I en digital arkeologisk process skapas samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen.”

För att uppnå detta bygger vi både om och utvecklar hela processen, allt ifrån arbetssätt och ansvarsfördelning till själva informationsinnehållet och IT-systemen.

 

Förändrade arbetssätt – och samlade verktyg

Konkret innebär arbetet med en ny process för fornminnesinformation att skapa förutsättningar för ändrade arbetssätt genom att justera regelverk och utveckla olika typer av verksamhets- och IT-stöd. Bland annat utvecklar vi Kulturmiljöregistret med verktyg som ersätter Fornminnesregistret (FMIS).

Utgångspunkten i arbetet med den nya processen är både användarnas behov av strukturerad fornminnesinformation och av tydlighet och snabbhet i själva processen. Förändringen berör alla som producerar, förvaltar och använder fornminnesinformation. Därför sker utvecklingsarbetet i samverkan med dessa. Resultaten av arbetet implementeras 2017–2018, vilket kommer att påverka och ändra verksamheten hos många olika aktörer.

*Med fornminnesinformation menar vi alla typer av uppgifter som kan knytas till varaktigt övergivna spår efter människors verksamhet i landskapet som ärenden, uppdragsinformation, dokumentationsmaterial, rapportering, lämningsinformation och fyndregister.”

Om arbetet med införandet av den nya processen

Införandet av den nya processen för fornminnesinformation sker etappvis efter sommaren 2018 länsblockvis, läs mer om införandet här.

Utbildningar i samband med införandet hålls under hösten och vintern för dig som arbetar som kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen och för dig som arbetar med uppdragsarkeologisk verksamhet, läs mer om dessa utbildningar här.

Utbildningar och/eller informationsinsatser planeras under hösten och vintern 2018 och till våren 2019 för dig som till exempel arbetar med fornminnesinformation i en kommun, på universitet- och högskolor, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket med flera. Planering för dessa utbildningar pågår och information om dessa tillfällen kommer till hösten.

Du kan även följa arbetet med att utveckla den nya processen på Riksantikvarieämbetets K-blogg, under fliken DAP.

Här har vi samlat våra e-postutskick till målgrupper som berörs av DAP