Vi bygger en ny arkeologisk process.
Vi bygger en ny arkeologisk process. Foto: ( CC BY)

Om Digital Arkeologisk Process

För att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation pågick byggandet av en ny arkeologisk process mellan 2014-2019. Det har inneburit omfattande förändringar för alla som skapar, förvaltar eller använder fornminnesinformation.

Byggandet har skett ramen för satsningen DAP – Digital Arkeologisk Process, som vart femårigt program (2014-2019 och drevs Riksantikvarieämbetet.

Målet var att få en mer samordnad, användbar och kvalitetssäkrad fornminnesinformation* för alla de som behöver använda sådan i sitt arbete. Visionen för DAP-programmet löd: ”I en digital arkeologisk process skapas samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen.”

För att uppnå detta byggde vi både om och utvecklade hela processen, allt ifrån arbetssätt och ansvarsfördelning till själva informationsinnehållet och IT-systemen.

 

Förändrade arbetssätt – och samlade verktyg

Konkret innebär arbetet med en ny process för fornminnesinformation att vi tillsammans med flera aktörer skapat förutsättningar för ändrade arbetssätt genom att justera regelverk och utveckla olika typer av verksamhets- och IT-stöd. Bland annat har vi utvecklat Kulturmiljöregistret med verktyg som ersatt Fornminnesregistret (FMIS).

Utgångspunkten i arbetet med den nya processen var både användarnas behov av strukturerad fornminnesinformation och av tydlighet och snabbhet i själva processen. Förändringen berör alla som producerar, förvaltar och använder fornminnesinformation. Därför skedde utvecklingsarbetet i samverkan med dessa. Resultaten av arbetet implementerades 2017–2018, vilket påverkade och ändrade verksamheten hos många olika aktörer.

*Med fornminnesinformation menar vi alla typer av uppgifter som kan knytas till varaktigt övergivna spår efter människors verksamhet i landskapet som ärenden, uppdragsinformation, dokumentationsmaterial, rapportering, lämningsinformation och fyndregister.”

Om arbetet med införandet av den nya processen

Införandet av den nya processen för fornminnesinformation skedde etappvis efter sommaren 2018 länsblockvis, läs mer om införandet här.

Utbildningar i samband med införandet hölls hösten 2018 och vintern 2019 för de som arbetar som kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen och för de som arbetar med uppdragsarkeologisk verksamhet, läs mer om dessa utbildningar här.

Utbildningar och/eller informationsinsatser genomfördes även för de som till exempel arbetar med fornminnesinformation i en kommun, på universitet- och högskolor, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket med flera.

Rapporter från utvecklingen med den nya processen har även kunnat följas på Riksantikvarieämbetets K-blogg, under fliken DAP.

Här har vi samlat våra e-postutskick till målgrupper som berörs av DAP