Inlösensersättning eller hittelön för fornfynd?

Enligt kulturmiljölagen beslutar Riksantikvarieämbetet om inlösensersättning och hittelön för inlämnade fornfynd.

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd. Riksantikvarieämbetet beslutar om eventuell ersättning eller hittelön.

Ett fornfynd kan bestå av ett eller flera föremål av samma eller olika typ och material. Ibland är föremålen oskadade och hela. Oftast är de fragmenterade och hårt slitna. Olika slags råmaterial, till exempel gjutavfall och tenar av metall är också fornfynd.

Kulturmiljölagen beskriver vilken ersättning som kan betalas ut för upphittade fornfynd.

Hittelön

Hittelön ges för fornfynd som av en tillfällighet gjorts i eller vid en fornlämning och har samband med denna. Hittelönen motsvarar en tiondel av fyndets värde och är skattefri.

Inlösensersättning

Inlösensersättning ges för fornfynd som hittats under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning. Staten har förköpsrätt till vissa fornfynd vilket betyder att upphittaren ska erbjuda staten att köpa föremålen. Inlösensersättningen motsvarar fyndets hela värde och är skattepliktig.

Fornfynd som staten inte löser in återlämnas till upphittaren.