Seminarier om god praxis för digital dokumentation

Hösten 2021 arrangerades två seminariedagar riktade till beställare, producenter och användare av arkeologisk data – såsom uppdragsarkeologer, länsstyrelsen och andra myndigheter, forskare med flera.

Seminarierna redogjorde för resultat och erfarenheter från projektet och presenterade exempel på god digital praxis. De innehöll även gruppdiskussioner om hur data från arkeologiska uppdrag kan bli mer återanvändbar och för vilka syften.

Digital arkeologisk dokumentation – utmaningar och möjligheter

Fredagen den 29:e oktober 2021Erfarenheter och resultat från projekt Urdar. Exempel på standarder och god praxis för att bevara och tillgängliggöra data generellt. Vilken potential finns i digitaliserad dokumentation och vad krävs för att realisera den?

 

Spellista på YouTube för hela seminarium 1

Projekt Urdar – forskningsprojekt för att bevara och tillgängliggöra arkeologisk undersökningsdata

Daniel Löwenborg (UU), Åsa Larsson, Maria Jonsson, Johan Nordinge & Marcus Smith (RAÄ)

 

Projekt Urdar fortsättning – att bearbeta och tillgängliggöra digital fältdokumentation

Daniel Löwenborg, Uppsala Universitet

 

God praxis för användbar data (FAIR principerna)

Åsa Larsson, RAÄ

 

 

K-samsök och länkad data

Marcus Smith, RAÄ

 

 

SEAD miljöarkeologisk databas vid Umeå universitet

Mattias Sjölander, Umeå universitet

 

SveDigArk – forskningsinfrastruktur för digital arkeologi

Karl-Johan Lindholm, Uppsala universitet

 

Digital praxis för arkeologisk dokumentation: nutid och framtid

Fredagen den 19:e november 2021

Vidare presentationer och diskussioner om nuläget i Sverige: arkiv, samlingar och programvara för dokumentation. Vad behövs för att vi ska uppnå god praxis för arkeologisk data?

Spellista på YouTube för hela seminarium 2

The Archaeology Data Service in Great Britain

Katie Green, ADS

 

The Archaeology Data Service in Great Britain PDF

The Dutch Archaeological Infrastructure

Hella Hollander, DANS

 

SND: Svensk Nationell Datatjänst

Ulf Jakobsson, SND

 

Fyndens väg in i samlingarna och ut till forskningen

Thomas Eriksson, Statens historiska museer

 

Arkivering – god praxis kring digitalt bevarande

Maria Jonsson & Johan Nordinge, RAÄ