Kulturarv i skogen

Ungefär hälften av kända forn- och kulturlämningar skadas vid skogsbruksåtgärder, trots att det är förbjudet enligt svensk lag (Kulturmiljölagen 1988:950).

Det är bakgrunden till att Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen fick regeringsuppdraget ”Kulturarv i skogen” (KIS).

Fornlämningar i skogen

I svenska skogar finns många lämningar efter människors liv och arbete. Det kan vara förhistoriska fångstgropar och gravar eller rester av kolmilor och flottningsrännor från nyare tid. Att avverkning och plantering ibland måste ske i områden med fornlämningar är ofrånkomligt, men lämningarna är skyddade enligt lag. Trots moderna metoder går saker ibland fel och fornlämningar skadas. Regeringen har därför gett i uppdrag åt Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen att rapportera sin verksamhet runt hur skadorna ska undvikas. Arbetet ska ske tillsammans med länsstyrelserna.

Vad gör vi?

Vi arbetar på bred front. I åtgärdspaketet finns såväl översyn av processer för att tydliggöra roller och ansvar som arbete med förändring av lagen. Parallellt med regeringsuppdraget pågår andra aktiviteter och projekt med skogens kulturarv i fokus. Exempel på sådana är Skog och historia kvalitetssäkring och delar av DAP – digital arkeologisk process.

När gör vi det?

Många av aktiviteterna är pågående under flera år eller återkommande. Andra är speciellt knutna till arbetet med skadeproblematiken. Läget för samtliga kommer att omfattas i den rapport som Riksantikvariet och Skogsstyrelsen ska lämna till Näringsdepartementet i april 2016.