Bartjan sommarviste, ett samiskt kulturlandskap i Jämtland Foto: ( CC BY)

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt mellan 15 partner från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige som har som mål att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Det samiska sommarvistet Bartjan i Jämtland är pilotmiljö för projektet.

Nyheter

Virtuell slutkonferens 5 maj 2020

Projektets virtuella slutkonferens genomfördes 5–6 maj 2020. Den arrangerades av Historic Environment Scotland. Utöver presentation av projektets mål, syfte och resultat är det ett fylligt program med föreläsare. De presenterade bland annat exempel från pilotmiljöerna – kulturmiljöer med olika utmaningar i ett förändrat klimat, verktyg för att göra risk- och sårbarhetsbedömningar och för att planera för vård och underhåll utifrån dessa förutsättningar. Exemplen är hämtade från Norge/Svalbard, Skottland, Irland, Island, Sverige och Ryssland.

Besök den här sidan för att se hela programmet och ta del av de inspelade föredragen.

Forum klimat och kulturarv

En av aktiviteterna i Riksantikvarieämbetets handlingsplan är Forum för klimat och kulturarv som är ett forum för yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer. Det återkommer ca var 2-3 år och i år är forumet i Östersund med Bartjan och projektarbetet som bakgrund.

Syftet med Forum för klimat och kulturarv 2020 är att fortsatt skapa en tvärsektoriell mötesplats med möjligheter för berörda aktörer att samverka och fördjupa sig i frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Temat kommer att vara temperaturhöjningars effekter på kulturarvet.

Läs mer här!

Bakgrund

Ett varmare klimat kommer enligt SMHI ge ökad nederbörd, mer extremt väder och påverka växt- och djurliv i Sverige. Effekterna kan bli ökad nedbrytning av material, översvämningar, stormskador, jordskred, fler skadeinsekter och att landskap växer igen. Sammantaget leder det till stora påfrestningar på hela samhället. Skador till följd av klimatförändringarna har olika tidsförlopp, från mycket snabba till mer långsiktiga där det kan ta decennier innan en skada blir synlig.

De arktiska områdena är de som drabbas först och där förändringen kommer att bli markant. Kulturmiljöer i dessa områden kan vara otillgängliga och outforskade och kräva stora resurser för vård och underhåll. Projektet syftar till att bygga upp kunskap och kontaktytor för att underlätta det resurskrävande arbetet och för att säkra kulturmiljöerna för framtida generationer.

Riskhantering av kulturmiljöer

Projektets mål är att ta fram verktyg för att enkelt göra riskbedömningar och åtgärdsplaner på plats och att bygga nätverk mellan sakkunniga och förvaltare och brukare av kulturarv.

Bartjan, pilotprojektet i Jämtland

Verktyget kommer att testas i 9 olika kulturmiljöer – i projektets ”demonstration sites” eller pilotmiljöer. I Sverige är det Bartjan det samiska sommarvistet i Jämtland som förvaltas av Tossåsen sameby som deltar i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Länsstyrelsen Jämtland, Bergs kommun och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är andra intressenter som deltar i arbetet. I nätverket som byggs upp kring pilotmiljöerna hoppas projektet kunna knyta ihop både de som jobbar med tillsyn, förvaltning men inte minst de som nyttjar kulturmiljöerna. Läs mer om Bartjan och de utmaningar sommarvistet står inför i Gaaltijes rapport från workshopen i augusti 2018. 

Workshop ”Kulturarv i ett förändrat klimat”

I augusti 2019 har projektet genomfört workshops på Svalbard respektive i Jämtland. Workshopen diskuterar klimatutmaningarna för Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för Bartjan utifrån en riskbedömning av kulturmiljön i ett förändrat klimat. Att diskutera frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik. Rapport kommer inom kort.

Läs mer i K-blogg om workshopen som genomfördes på Svalbard, med syfte att ta fram ett verktyg för att göra klimatanpassningsplan för kulturmiljöer.

Projektpartner

Historic Environment Scotland (Lead partner)

Riksantikvaren, Norge

NIKU Norsk kulturminnesforskning, Norge

Minjastofun, Island

Riksantikvarieämbetet är Associated Partner och ansvarar för aktiviteterna knutna till det svenska pilotprojektet.