Bartjan sommarviste, ett samiskt kulturlandskap i Jämtland Foto: ( CC BY)

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt som har som mål att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

Projektet har tagit fram användbara handböcker och informationsmaterial för myndigheter, kulturmiljöinstitutioner, förvaltare och andra som arbetar med klimatanpassning av kulturmiljöer.

På denna sida https://adaptnorthernheritage.interreg-npa.eu/tools-results/

finns ett Toolkit som består av

  • Vägledning för att göra riskbedömningar av kulturarv i ett förändrat klimat (Guide and workbook)
  • Tabeller, mallar och instruktioner för att genomföra riskbedömningen och workshopar (Guide and workbook+Slideshow tutorials)
  • Exempel från projektets pilotmiljöer och informationsmaterial om klimatpåverkan på kulturarv och åtgärdsförslag (Supplementary tools) samt länkar till klimatinformation.

Materialet är på engelska men norska Riksantikvaren som också ingick i projektet har nyligen gjort en norsk översättning av vägledningen:

https://www.riksantikvaren.no/veileder/vurdere-risiko-og-planlegge-tilpasningstiltak/

Riskhantering av kulturmiljöer

Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt mellan 15 partner från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige som har som mål att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Det samiska sommarvistet Bartjan i Jämtland är pilotmiljö för projektet.

Projektets mål är att ta fram verktyg för att enkelt göra riskbedömningar och åtgärdsplaner på plats och att bygga nätverk mellan sakkunniga och förvaltare och brukare av kulturarv.

Bakgrund

Ett varmare klimat kommer enligt SMHI ge ökad nederbörd, mer extremt väder och påverka växt- och djurliv i Sverige. Effekterna kan bli ökad nedbrytning av material, översvämningar, stormskador, jordskred, fler skadeinsekter och att landskap växer igen. Sammantaget leder det till stora påfrestningar på hela samhället. Skador till följd av klimatförändringarna har olika tidsförlopp, från mycket snabba till mer långsiktiga där det kan ta decennier innan en skada blir synlig.

De arktiska områdena är de som drabbas först och där förändringen kommer att bli markant. Kulturmiljöer i dessa områden kan vara otillgängliga och outforskade och kräva stora resurser för vård och underhåll. Projektet syftar till att bygga upp kunskap och kontaktytor för att underlätta det resurskrävande arbetet och för att säkra kulturmiljöerna för framtida generationer.

Bartjan, pilotprojektet i Jämtland

Processverktygen har utformats  i 9 olika kulturmiljöer – i projektets “demonstration sites” eller pilotmiljöer. I Sverige är det Bartjan det samiska sommarvistet i Jämtland, som förvaltas av Tåssåsen sameby, som deltagit i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Projektverktygen fångar inte upp klimatpåverkan på kulturlandskapet eller på immateriellt kulturarv. En av slutsatserna i projektet var att det skulle behöva vidareutvecklas.

Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Länsstyrelsen Jämtland, Bergs kommun och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är andra intressenter som deltagit i arbetet.  Läs mer (på svenska) om Bartjan och de utmaningar sommarvistet står inför i Gaaltijes rapport från workshopen i augusti 2018.  

Projektet har också tagit fram en Climate Risk Management Plan (Adaption Plan) för Bartjan, som baseras på projektets metod för riskbedömningar av kulturhistoriska miljöer. Klimathandlingsplanen är (än så länge) på engelska.

Bartjan presenterades som ett case under ICCROM:s virtuella konferens Climate.Culture.Peace januari 2022. Länk till Bartjan – Sámi Summer Gathering in Jämtland,  Sweden. A Climate Risk Assessment of the Cultural  Landscape and Sámi Community (presentation på på engelska)