Bartjan sommarviste, ett samiskt kulturlandskap i JämtlandFoto: (CC BY)

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt mellan 15 partner från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige som har som mål att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

Workshop ”Kulturarv i ett förändrat klimat”

Inbjudan till workshop i Svenstavik, Bergs kommun inom projektet 27 augusti kl 09.00-16.00.

Workshopen kommer att diskutera klimatutmaningarna för Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för Bartjan utifrån en riskbedömning av kulturmiljön (workshop del 1) i ett förändrat klimat. Att diskutera frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik.

Målgrupp är samebyn Tossåsen och omkringliggande samebyar, kommunen och andra aktörer som förvaltar, planerar eller utvecklar miljöer med kultur- och naturvärden. Arbetar du med destinationsutveckling, tillväxtfrågor, hållbar utveckling och bebyggelse- och landskapsfrågor kan workshopen vara intressant för dig! Projektet Adapt Northern Heritage genom Riksantikvaren i Norge och Riksantikvarieämbetet i Sverige tillsammans med Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum arrangerar. Medverkar gör även representanter från Tossåsen sameby, Bergs kommun och Länsstyrelsen Jämtland.

Inbjudan till workshop med program och hur du anmäler dig: Inbjudan workshop 2019 Bartjan (PDF)

Länk till workshopens evenemangssida på raa.se

Bakgrund

Ett varmare klimat kommer enligt SMHI ge ökad nederbörd, mer extremt väder och påverka växt- och djurliv i Sverige. Effekterna kan bli ökad nedbrytning av material, översvämningar, stormskador, jordskred, fler skadeinsekter och att landskap växer igen. Sammantaget leder det till stora påfrestningar på hela samhället. Skador till följd av klimatförändringarna har olika tidsförlopp, från mycket snabba till mer långsiktiga där det kan ta decennier innan en skada blir synlig.

De arktiska områdena är de som drabbas först och där förändringen kommer att bli markant. Kulturmiljöer i dessa områden kan vara otillgängliga och outforskade och kräva stora resurser för vård och underhåll. Projektet syftar till att bygga upp kunskap och kontaktytor för att underlätta det resurskrävande arbetet och för att säkra kulturmiljöerna för framtida generationer.

Riskhantering av kulturmiljöer

Projektets mål är att ta fram verktyg för att enkelt göra riskbedömningar och åtgärdsplaner på plats och att bygga nätverk mellan sakkunniga och förvaltare och brukare av kulturarv.

Bartjan, pilotprojektet i Jämtland

Verktyget kommer att testas i 9 olika kulturmiljöer – i projektets ”demonstration sites” eller pilotmiljöer. I Sverige är det Bartjan det samiska sommarvistet i Jämtland som förvaltas av Tossåsen sameby som deltar i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Länsstyrelsen Jämtland, Bergs kommun och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är andra intressenter som deltar i arbetet. I nätverket som byggs upp kring pilotmiljöerna hoppas projektet kunna knyta ihop både de som jobbar med tillsyn, förvaltning men inte minst de som nyttjar kulturmiljöerna. Läs mer om Bartjan och de utmaningar sommarvistet står inför i Gaaltijes rapport från workshopen i augusti 2018: http://www.gaaltije.se/verksamhet/samiska-kulturmiljoer-i-ett-forandrat-klimat/

Projektpartner

Historic Environment Scotland (Lead partner)

Riksantikvaren, Norge

NIKU Norsk kulturminnesforskning, Norge

Minjastofun, Island

Riksantikvarieämbetet är Associated Partner och ansvarar för aktiviteterna knutna till det svenska pilotprojektet.