Bartjan sommarviste, ett samiskt kulturlandskap i JämtlandFoto: (CC BY)

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt mellan 15 partner från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige som har som mål att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

Bakgrund

Ett varmare klimat kommer enligt SMHI ge ökad nederbörd, mer extremt väder och påverka växt- och djurliv i Sverige. Effekterna kan bli ökad nedbrytning av material, översvämningar, stormskador, jordskred, fler skadeinsekter och att landskap växer igen. Sammantaget leder det till stora påfrestningar på hela samhället. Skador till följd av klimatförändringarna har olika tidsförlopp, från mycket snabba till mer långsiktiga där det kan ta decennier innan en skada blir synlig.

De arktiska områdena är de som drabbas först och där förändringen kommer att bli markant. Kulturmiljöer i dessa områden kan vara otillgängliga och outforskade och kräva stora resurser för vård och underhåll. Projektet syftar till att bygga upp kunskap och kontaktytor för att underlätta det resurskrävande arbetet och för att säkra kulturmiljöerna för framtida generationer.

Riskhantering av kulturmiljöer

Projektets mål är att ta fram verktyg för att enkelt göra riskbedömningar och åtgärdsplaner på plats och att bygga nätverk mellan sakkunniga och förvaltare och brukare av kulturarv.

Bartjan, pilotprojektet i Jämtland

Verktyget kommer att testas i 9 olika kulturmiljöer – i projektets ”demonstration sites” eller pilotmiljöer. I Sverige är det Bartjan det samiska sommarvistet i Jämtland som förvaltas av Tossåsen sameby som deltar i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Länsstyrelsen Jämtland, Bergs kommun och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är andra intressenter som deltar i arbetet. I nätverket som byggs upp kring pilotmiljöerna hoppas projektet kunna knyta ihop både de som jobbar med tillsyn, förvaltning men inte minst de som nyttjar kulturmiljöerna. Läs mer om Bartjan och de utmaningar sommarvistet står inför i Gaaltijes rapport från workshopen i augusti 2018: http://www.gaaltije.se/verksamhet/samiska-kulturmiljoer-i-ett-forandrat-klimat/

Workshop ”Kulturarv i ett förändrat klimat”

I augusti 2019 har projektet genomfört workshops på Svalbard respektive i Jämtland. Workshopen diskuterar klimatutmaningarna för Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för Bartjan utifrån en riskbedömning av kulturmiljön i ett förändrat klimat. Att diskutera frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik. Rapport kommer inom kort.

Läs gärna artikeln om workshopen som genomfördes i sommar på Svalbard, med syfte att ta fram ett verktyg för att göra klimatanpassningsplan för kulturmiljöer, länk till k-blogg: http://www.k-blogg.se/2019/08/29/klimatanpassning-av-kulturmiljoer-pa-svalbard/

Projektpartner

Historic Environment Scotland (Lead partner)

Riksantikvaren, Norge

NIKU Norsk kulturminnesforskning, Norge

Minjastofun, Island

Riksantikvarieämbetet är Associated Partner och ansvarar för aktiviteterna knutna till det svenska pilotprojektet.