Drygt 300 personer från myndigheter, länsstyrelser, högskolor/universitet, kommuner med flera samlas på Landskapsforum.
Drygt 300 personer från myndigheter, länsstyrelser, högskolor/universitet, kommuner med flera samlades på Landskapsforum 2013. Foto: ( CC BY)

Landskapsforum och Landskapnoden

Landskapsnoden och Landskapsforum är två nätverk och mötesplatser för landskapsfrågor.

Landskapsnoden –  en arena för samtal

Inom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har det länge förts diskussioner om att etablera en arena där myndigheter, organisationer, företag och allmänhet kan mötas för samtal om landskapet. Under 2014 genomfördes därför projektet Landskapsnoden.

Projektet resulterade bland annat i att en landskapskommitté, som ska vara verksam 2016–2018, bildades. Målet för denna kommitté är att etablera en kvalificerad och oberoende mötesplats, en landskapsnod, som kan bidra till ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.

Läs mer om landskapsnoden på KSLA:s hemsida här.

Landskapsforum –  en mötesplats för landskapsfrågor

Landskapsforum är en mötesplats för nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet för en rikare livsmiljö. Landskapsforum anordnades för första gången i november 2013 som ett samarrangemang mellan Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Boverket, Jordbruksverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna.

I april 2016 arrangerades Landskapsforum för andra gången av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska Riksmuseet. Temat var “Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar”. Läs mer om landskapsforum 2016 på KSLA:s hemsida här.

Landskapsforum 2017 handlade om Landskapsperspektiv i fysisk planering och hölls som året innan av KSLA i samverkan med flera myndigheter.