Storstadens arkitektur och kulturmiljö

Genom regeringens storstadspolitik fick kulturmiljövården möjlighet att spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen, genom projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö 1999-2001. Riksantikvarieämbetet och de tre storstadslänen utvecklade kulturmiljöarbetet i storstadsregionernas miljöer, framför allt i bostadsområden byggda efter 1945.

Riksantikvarieämbetet ansvarade för genomförandet av projektet ”Storstadens arkitektur och kulturmiljö” och samordnade verksamheten med länsstyrelserna i de tre storstadslänen i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen. Länsstyrelserna samverkade också med respektive länsmuseer och stadsmuseer. Ett viktigt samarbete skapades också med pågående forskning vid universitet och högskolor.

Utgångspunkten var storstädernas gemensamma problem kopplade till bebyggelsen. En stor utmaning för en mer jämlik storstadsutveckling var att finna former för att förvalta och utveckla storstadens bebyggelsemiljöer. Förändringstrycket på miljöer byggda efter 1945 var och är stort, samtidigt som det finns brister i den kulturhistoriska kunskapen om och värderingen av dessa. Avsikten var att i de tre storstadsregionerna öka kunskaperna om bebyggelsen samt att ge kunskapsunderlag för en varsam men samtidigt estetiskt nyskapande utveckling där de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Kunskapsuppbyggnaden skedde i nära samverkan med boende och brukare.

Projektets övergripande mål:

  • Utveckla nya former för kulturmiljövårdens samhällsuppdrag och utöka grunden för samverkan med medborgarna
  • Vidareutveckla metoder och kunskaper för varsam förbättring av miljöer och kulturvärden
  • Allmänt öka kunskapen om efterkrigstidens bebyggelse

Publicerade rapporter inom projektet (pdf).