Vägledning för arkeologiskt fynd- och dokumentationsmaterial

De arkeologiska samlingarna på våra museer är, tillsammans med dokumentationsmaterialet, det som blir kvar efter en arkeologisk undersökning efter det att en fornlämning tagits bort.

Att ta hand om, vårda, konservera och förvalta de arkeologiska fynden och samlingarna är ett arbete som startar redan vid utgrävningen i fält och fortsätter genom hela den arkeologiska undersökningen. När fynden kommer till ett museum ska de långsiktigt förvaltas och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer.

Mer om samlingsförvaltning

Vägledning från Riksantikvarieämbetet om arkeologiskt fyndmaterial

Omhändertagande av material på en arkeologisk undersökning

Vårda väl om arkeologisk konservering

Standard och vägledning för upprättande och bevarande av arkeologiskt dokumentations- och fyndmaterial i Europa.

Alunbehandlat material