Begrepp

Vad betyder accession? Vad är det för skillnad mellan gallring och avyttring? Att använda samma begrepp för att beskriva samma sak gör det lättare att kommunicera och arbeta i museer och andra kulturarvsverksamheter.

Det underlättar inte minst dokumentationsarbetet och för att kunna söka, hitta och dela information. Det underlättar också för att sedan kunna dela information mellan till exempel personal, forskare, andra organisationer och allmänheten.

Det är viktigt att poängtera att begreppsdefinitioner är beroende av sitt sammanhang och att begrepp är levande och förändrar betydelse med tiden. I flera projekt ingår arbete med begrepp och begreppsförklaringar. Ibland blir det långa diskussioner som vittnar om att olika begrepp används på olika sätt på olika arbetsplatser.

Under 2014 och 2015 har arbete pågått med att översätta den engelskspråkiga samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM till svenska. Tolv museer har deltagit i diskussioner om bland annat begrepp inom samlingsförvaltning. Läs mer och ladda ned SPECTRUM här.

SAK är ett självskattningsverktyg för samlingsförvaltning som utvecklats av Riksantikvarieämbetet. Även i denna finns en ordlista med begrepp som används inom samlingsförvaltning. Läs mer om SAK här.

Inom det europeiska standardiseringssamarbetet CEN/TC 346  Conservation of cultural property (i Sverige SIS/TK 346 Bevarande av kulturarv) har man utvecklat en europeisk standard om generella termer och definitioner inom kulturvård. Arbete pågår just nu med att översätta denna till svenska. Här kan du tills vidare läsa den engelskspråkiga standarden.

Samlingsförvaltning


Samlingsförvaltning är ett begrepp som används för att beskriva en helhetssyn på arbetet med samlingar, där alla inblandade yrkeskategorier arbetar mot samma mål. Syftet är att göra förvaltningen av samlingarna mer ändamålsenlig, effektiv och hållbar. Arbetet omfattar allt från insamling, gallring och vård till dokumentation och informationshantering. I samlingsförvaltningen ingår också att se till att samlingen tillgängliggörs för nutida och framtida generationer. Alla aktiviteter som är relaterade till samlingen är beroende av att man vet vad man har, att objekten är väl dokumenterade, att objekten är i tillräckligt gott skick och att man kan hitta och använda det man söker. Samlingsförvaltning bygger på att man har tydliga riktlinjer, rutiner och rollfördelningar som är kopplade till organisationens mål. Regelbunden uppföljning av dessa ingår som en del av organisationens planering.

Strategisk samlingsförvaltning

I den brittiska specifikationen PAS 197:2009 Code of practice for cultural Collections management beskrivs ett ramverk för strategisk samlingsförvaltning. Samlingsarbetet sammanfattas i de fyra områdena utveckling, information, tillgänglighet samt vård och konservering. Samlingsförvaltningens mål utgår från museets verksamhetsidé och sammanfattas i en samlingsförvaltningspolicy.

Samlingsförvaltning

God samlingsförvaltning

Museernas samlingar är en kunskapsresurs och en del av samhällets kollektiva minne. Samlingsförvaltningen är central i museets verksamhetsidé och viktig inte minst för att den lägger grunden för öppenhet och ger möjlighet att redovisa vad som finns i samlingen, var den finns och för att på ett medvetet och transperent sätt utveckla samlingen och samlingsarbetet för framtiden.

God samlingsförvaltning är ett sammanfattande begrepp för en effektiv samlingsförvaltning, som är väl integrerad i museets verksamhet och som möjliggör långsiktig användning av samlingen

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 25 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017