För att kunna ta hänsyn till historiska spår i landskapet måste fornminnesinformationen hanteras på ett effektivt sätt. Mossbergssjön, Ekshärad, Värmland.För att kunna ta hänsyn till historiska spår i landskapet måste fornminnesinformationen hanteras på ett effektivt sätt. Mossbergssjön, Ekshärad, Värmland.Foto: Rikard Sohlenius/RAÄ. (CC BY)

DAP – digital arkeologisk process

Alla människor lever och verkar i en fysisk miljö – ett landskap – fullt av mer eller mindre tydliga spår från äldre tider. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider. Genom att ta hänsyn till detta och lyfta fram kulturmiljön i samhällsutvecklingen skapas förutsättningar för en god livsmiljö. Det kräver både fungerande processer och begripliga beslutsunderlag. Vid Riksantikvarieämbetet pågår nu en särskild satsning för att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation utifrån samhällsbyggnadsprocessens intressen.

Under 2014-2018 bedriver Riksantikvarieämbetet ett femårigt program – Digital Arkeologisk Process (DAP) – med syfte att utifrån användarnas behov samordna samhällets hantering av digital fornminnesinformation.

Det övergripande målet är att skapa en effektiv och rättssäker hantering av användbar och tillgänglig fornminnesinformation med en tydlig rollfördelning mellan olika aktörer. Åtgärder och planering inom samhällsbyggnadsprocessen, som påverkar landskapet, ska baseras på aktuell fornminnesinformation med rätt kvalitet. Det bidrar i förlängningen till ett hållbart samhälle med kulturmiljön som en viktig resurs.

Konkret innebär arbetet att skapa förutsättningar för ändrade arbetssätt genom att justera regelverk och utveckla olika typer av verksamhets- och IT-stöd. Utgångspunkten är både användarnas behov av strukturerad fornminnesinformation och av tydlighet och snabbhet i själva processen. DAP berör alla som producerar, förvaltar och använder fornminnesinformation. Därför sker utvecklingsarbetet i samverkan med dessa.

Resultaten från DAP implementeras 2017-2018, vilket kommer att påverka och ändra verksamheten hos många olika aktörer.

Du kan även följa hur arbetet med DAP på Riksantikvarieämbetets K-blogg, under fliken DAP.

Kontakt:

Tord Klafver, programledare, 08-5191 8024, tord.klafver@raa.se

Maria Jansson, kommunikatör, 08-5191 8042, maria.jansson@raa.se

Dela sidan på