Runstenen U 91 från Vibble i Järfälla. Den står nu rest vid Jakobsbergs folkhögskola.Runstenen U 91 från Vibble i Järfälla. Den står nu rest vid Jakobsbergs folkhögskola.Foto: Magnus Källström (CC BY)

Digitala Sveriges runinskrifter – publicerade volymer

Här finns den första versionen av Digitala Sveriges runinskrifter publicerade. Länkar till pdf-filer är ordnade efter bandets nummer. Texter och planscher är förtecknade var för sig. OBS! Stora pdf-filer som tar tid att ladda ner. Länkarna är heller inte persistenta och filerna kommer så småningom att flyttas till en databas.

Läs mer om digitaliseringen av Sveriges runinskrifter.

Ölands runinskrifter (SRI band 1, 1900-1906)
TEXT OCH PLANSCHER
Öl 1-26/27 + inledning. Sid 1-88, pl. I-XVII
Öl 28-60 + innehåll och karta. Sid 89-150, pl. XVIII-XXXVIII

Östergötlands runinskrifter (SRI band 2, 1911-1918)
Innehåll och inledning. Sid. I-XXXIV
TEXT
Ög 1-96. Sid. 1-96(97)
Ög 97-192. Sid. 97-184
Ög 193-248, 136 + ordförteckn., tillägg, karta. Sid. 185-268
PLANSCHER
Ög 1-98. Pl. I-XXXII
Ög 99-192. Pl. XXXIII-LXVI
Ög 193-248. Pl. LXVII-XCI
Södermanlands runinskrifter (SRI band 3, 1924-1936)

Innehåll

TEXT
Inledning.
Sö 1-67. Sid. 1-51
Sö 68-174. Sid. 52-136
Sö 175-195. Sid. 137-168
Sö 196-235. Sid. 169-207
Sö 236-277. Sid. 208-241
Sö 278-305. Sid. 242-281
Sö 306-329. Sid. 282-312
Sö 330-365. Sid. 313-354
Sö 366-383. Sid. 355-410
Ordförteckning mm. Sid. 411-427
Karta.

PLANSCHER
Innehåll planscher.
Pl. 1-14. Träsnitt ur Bautil
Sö 2-174. Pl. 15-82 (OBS! Inte ordnade helt i signumföljd).
Sö 175-286. Pl. 83-141
Sö 183-365. Pl. 142-198. (OBS! Alla dessa runsignum finns inte på bild och är inte ordnade i signumföljd)
Sö 7-381. Pl. 199-217. (OBS! Alla dessa runsignum finns inte på bild och är inte ordnade i signumföljd)

Smålands runinskrifter (SRI band 4, 1935-1961)
Innehåll. Sid. I-VII

TEXT
Sm 1-18. Sid. 1-73
Sm 19-46. Sid. 74-146
Sm 47-91. Sid. 147-218
Sm 92-143. Sid. 218-291
Sm 144-170 + tillägg, efterskrift + ordförteckning, egennamn. Sid. 292-342
Ordförteckning, litteratur. Sid. 1*-11*. (Denna ordförteckning avser endast Kronobergs län. Uteslöts i det slutgiltiga verket)

PLANSCHER
Sm 1-46. Pl. I-XXXIX
Sm 47-169. Pl. 41-104

Västergötlands runinskrifter (SRI band 5, 1940-1970)
Innehåll.

TEXT
Inledning. Sid. XV-LXIV
Vg 1-49. Sid. 1-67
Vg 50-79. Sid. 68-135
Vg 80-149. Sid. 136-278
Vg 150-201. Sid. 279-352
Vg 202-220. Sid. 353-420
Vg 221-259. Sid. 421-490
Ordförteckn., egennamn, förkortn. Sid. 491-501
Karta

PLANSCHER
Innehåll planscher. Sid. I-XVI
Vg 2-149. Pl. 1-120
Vg 150-196. Pl. 121-160
Vg 202-259. Pl. 161-195.

Upplands runinskrifter del 1 (SRI band 6, 1940-1943)
Innehåll. Sid. I-XVII

TEXT
U 1-52. Sid. 1-69
U 53-110. Sid. 70-156
U 111-155. Sid. 157-233
U 156-200. Sid. 234-302
U 201-226. Sid. 302-374
U 227-258. Sid. 375-428
U 259-294. Sid. 429-475
Ordförteckn., egennamn, rättelser. Sid. 476-488

PLANSCHER
Innehåll planscher.
U 1-142. Pl. 1-90
U 139-294. Pl. 91-183

Upplands runinskrifter del 2 (SRI band 7, 1943-1946)
Innehåll. Sid. I-XVIII

TEXT
U 295-336. Sid. 1-69
U 337-378. Sid. 69-136
U 379-426. Sid. 137-213
U 427-480. Sid. 214-304
U 481-516. Sid.305-374
U 517-569. Sid. 375-450
U 570-603. Sid. 450-522
Ordförteckn., egennamn, rättelser. Sid. 523-535

PLANSCHER
U 295-373 + innehåll. Pl. 1-40
U 375-474. Pl. 41-88
U 475-602. Pl. 89-143
(OBS! Alla är inte ordnade i nummerföljd)

Upplands runinskrifter del 3 (SRI band 8, 1949-1951)
Innehåll. Sid.

TEXT
U 604-632. Sid. 1-71
U 633-667. Sid. 72-146
U 668-696. Sid. 146-214
U 697-743. Sid. 215-288
U 744-775. Sid. 289-354
U 776-814. Sid. 355-427
U 815-854. Sid. 428-505
U 855-876. Sid. 505-554
U 877-900. Sid. 555-617
U 901-921. Sid. 617-666
Ordförteckn., egennamn, rättelser och tillägg. Sid. 667-680

PLANSCHER
Innehåll planscher. Sid I-XIV
U 604-757. Pl. 1-84
U 758-838. Pl. 85-132
U 840-921. Pl. 133-179

Upplands runinskrifter del 4 (SRI band 9, 1953-1958)
Innehåll. Sid. I-XV

TEXT
U 922-958. Sid. 1-86
U 959-997. Sid. 87-174
U 998-1025. Sid. 175-253
U 1026-1065. Sid. 254-344
U 1066-1099. Sid. 345-422
U 1100-1125. Sid. 422-510
U 1126-1150. Sid. 510-577 (578)
U 1151-1163. Sid. 579-631
U 1164-1181. Sid. 632-675
Ordförteckn., egennamn. Sid. 676-685

PLANSCHER
Innehåll planscher. Sid. I-XIII
U 922-1165 + innehåll. Pl. 1-80
U 1062-1151. Pl. 81-128
U 1151-1181. Pl. 129-159

Lucka i utgivningen av Sveriges runinskrifter. Band 10 är inte publicerat.

Gotlands runinskrifter del 1 (SRI band 11, 1962)
TEXT
G 1-41 + innehåll och förkortn. Sid. I-XV, 1-56
G 42-84. Sid. 57-126
G 85-137. Sid. 127-275

PLANSCHER
Planscher. Pl. 1-88

Gotlands runinskrifter del 2 (SRI band 12, 1978)
TEXT
G 138-159 + innehåll. Sid. 1-61
G 160-191. Sid. 62-136
G 192-206. Sid. 137-197
G 207-222 + ordförteckn., personnamn, ortnamn. Sid. 198-259

PLANSCHER
G 138-187 + innehåll. Pl. 1-40
G 184-222b. Pl. 41-76

Västmanlands runinskrifter (SRI band 13, 1964)
TEXT
Vs 1-17 + innehåll, förkortn., översikt. Sid. I-VI, 1-54
Vs 18-33 + ordförteckn., egennamn. Sid. 55-94

PLANSCHER
Vs 1-32. Pl. 1-28

Närkes runinskrifter (SRI band 14:1, 1975)
TEXT
Nä 1-15 + innehåll, inledning, karta. Sid. I-XXIII, 1-56
Nä 16-34 + ordförteckn., egennamn.Sid. 57-117

PLANSCHER
Nä 1-34 + innehåll planscher. Pl. 1-20

Värmlands runinskrifter (SRI band 14:2, 1978)
TEXT
Vr 1. Sid. 1-56
Vr 2-5. Sid. 56-97

PLANSCHER
Planscher. Pl. 1-7

Gästriklands runinskrifter (SRI band 15:1, 1981)
TEXT
Gs 1-9 + innehåll, förkortn, karta, inledn. och tidigare runstensundersökn. i Gästrikland. Sid. 1-87
Gs 10-17. Sid. 88-180
Gs 18a-22 + ordförteckn. och egennamn. Sid. 181-228

PLANSCHER
Gs 1-22. Pl. 1-13

Dela sidan på