Skogens kulturarv

Spåren från äldre tider kan liknas vid akterna i ett arkiv eller böckerna ett bibliotek. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider.

Skogen och skogens resurser har sedan årtusenden varit en förutsättning för människans möjligheter att överleva. Skogen har gett skydd, mat och upplevelser. Här gick korna på skogsbete och här hämtades virke till bostäder. Skogen var också bärplockning, vedhämtning, jakt, fångst och råvara till industrin. Allt detta var förutsättningar för människors liv och för välfärd.

Spåren finns kvar i form av gravar, odlingsrösen, fångstgropar och gamla kvarstående kulturväxer. De är alla spår av människors aktiviteter under olika tider.

Ortnamn, sägner och påskliljor

Det immateriella kulturarvet – arvet efter våra förfäders tro och tankar eller namngivning av orter och landskapselement som berg, sjöar och åkrar – är också en viktig dimension. Ortnamn, gamla uppteckningar av traditioner och sägner i litteratur och arkiv och nya berättelser om forna tider av folket i bygder – alla ger de en fylligare och roligare beskrivning av lokalsamhällenas framväxt och utveckling. Brännvinsbäcken är ett vattendrag på Öland där man tog vatten till hembränning, nöd och elände ligger bakom bostadsnamn som Svälterud, Jämmerdal och Knappnäring.

Det biologiska kulturarvet är det levande historiska arvet som människan format från förhistorisk tid till idag. Det kan vara fruktträd och påskliljor kring det gamla torpet eller vegetationssammansättningen på renvallar som uppstått genom bete, förslitning och gödslingseffekter.

Skogsbruk förstör många spår

Olika forn- och kulturlämningar finns över hela landet. Ett problem är att många av dem skadas eller förstörs av det moderna skogsbruket. Framför allt sker det i samband med markberedningen, som kan jämföras med plöjning inför skogsplantering. Många gamla spår försvinner innan de ens har blivit upptäckta och studier visar på att så många som hälften av de kända lämningarna kan ha skadats på grund av skogsbruket trots att fornlämningarna endast berör 0,5 procent av skogsmarken.

Dela sidan på