Bidrag till arbetslivsmuseer 2017

Observera att informationen på denna sida avser bidrag som fördelades innan den nya förordningen om statsbidrag till kulturarvsarbete trädde i kraft den 1 augusti 2017.

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Bidraget betalas ut i förskott och det är den sökande som anger start- och slutdatum för projektet. Sista ansökningsdag för 2017 års bidrag är 20 mars.


Bidrag till arbetslivsmuseer är statliga medel som får lämnas till särskilda insatser som har till syfte att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidraget regleras genom förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

Vem kan söka?

För att söka medel ska verksamheten syfta till att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor. Museijärnvägar, fartyg och flygplan/helikoptrar kan också räknas till arbetslivsmuseer. Verksamheten vid arbetslivsmuseet ska vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten och museets verksamhet ska kunna relateras till industrisamhällets kulturarv. Organisationen/föreningen bör vara stabil med dokumenterad verksamhet. Inte bara ideella föreningar, utan även företag och stiftelser kan komma i fråga för bidrag, liksom i viss mån experimentverksamhet eller nya initiativ.

För vad kan man söka?

Bidrag utgår som projektbidrag för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv inom följande områden:

Vård av materiellt kulturarv:
• Bevarande och vård av föremål och utrustning
• Komplettering av utrustning och föremål

Publik verksamhet:
• Utställningar
• Pedagogisk verksamhet
• Trycksaker

Säkerhetsbefrämjande åtgärder:
• Säkerhetsbefrämjande åtgärder både för besökare och aktiva på arbetslivsmuseerna

Kunskapsuppbyggnad:
• Dokumentation, katalogisering, arkivvård
• Intervjuundersökningar
• Kunskapsöverföring

Nätverk och erfarenhetsutbyte:
• Nätverksbygge och samarbete mellan arbetslivsmuseer

Övrigt att tänka på

Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra arbetslivsmuseer. Beskriv gärna hur arbetslivsmuseets verksamhet uppmärksammar funktionshinders-, jämställdhets-, mångfalds- och/eller barnperspektivfrågor.

Bidrag ges inte:
– som ett kontinuerligt verksamhets- eller driftsbidrag,
– till insatser som kan få andra bidrag inom kulturmiljövården, som till exempel byggnadsvårdsmedel.

Hur söker man medel?

En fullständig ansökan ska lämnas i underskrivet original (1 exemplar) samt i digital form (den digitala ansökan behöver inte undertecknas) och ska vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 20 mars 2017. Ansökan skickas till Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen, Box 5405, 114 84 Stockholm. Mejla den digitala ansökan till: registrator@raa.se

Observera att en fullständig ansökan innebär att blanketten i sin helhet är ifylld. Ofullständiga ansökningar samt ansökningar som inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas.

För en fullständig ansökan – bifoga:
• Utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om firmateckningsrätt
• Verksamhetsberättelse/årsredovisning

Hur får man reda på om man får bidrag?

Riksantikvarieämbetet beslutar i juni om vilka projekt som ska erhålla bidrag. Beslutet anslås på Riksantikvarieämbetets webbplats samt meddelas per brev. Medlen betalas ut i förskott efter rekvisition.

Ansökningsblankett för ansökan till 2017 års bidrag finns tillgänglig här nedan som ifyllningsbar PDF-fil. Blanketten kan även rekvireras från Riksantikvarieämbetet.

Sista ansökningsdag för 2017 års bidrag är den 20 mars 2017.

Ansökningsblankett för bidrag till arbetslivsmuseer 2017 (PDF)

Ansökningsblankett för bidrag till arbetslivsmuseer (Word)

Information om bidrag arbetslivsmuseum 2017 (pdf)

Redovisningsblankett för bidrag till arbetslivsmuseer (pdf)

Vid fördelning av bidragen samråder Riksantikvarieämbetet med Statens kulturråd, Riksarkivet, Arbetets museum, Nordiska museet, Statens maritima museer, Statens försvarshistoriska museer, Trafikverkets museer och Tekniska museet.

Kontakt: Karin Englesson , Kulturmiljöavdelningen tfn. 08-5191 8176 karin.englesson@raa.se

 

 

Dela sidan på