Katastrofberedskap

Katastrofberedskap för kulturarvet

– med beredskap kan skadan bli mindre eller undvikas

Brand, översvämning, vibrationer, mögel, skadedjur m.m. är katastrofer som hotar vårt kulturarv. Genom att förebygga och ha en beredskap finns det goda chanser att skadorna kan bli mindre eller kanske till och med undvikas.

Brand- och vattenskadat material behöver tas omhand så fort som möjligt. Dessa tidiga insatser kallas restvärdesräddning. Det kan handla om att evakuera föremål, torka upp vatten eller säkra lösa detaljer. Arbetet med katastrofberedskap och restvärdesräddning behöver ske i samarbete med andra aktörer som räddningstjänsten, restvärdeledare, försäkringsbolag m.fl.

Se även:
Grupp:  Brandskydd och restvärderäddning för kulturarvet på Kulturvårdsforum http://www.kulturvardsforum.se/group/brand

Grupp: Kulturarv och katastrofer på Kulturvårdsforum http://www.kulturvardsforum.se/group/kulturarvochkatastrofer

Kontakt: Erika Hedhammar, tfn. 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se

Dela sidan på