Katarina kyrka i Stockholm efter branden 1990Katarina kyrka i Stockholm efter branden 1990Foto: Ulf Bruxe (CC BY)

Brandskydd i kulturhistoriska byggnader

Brand i en kulturhistorisk byggnad kan leda till förlust av stora kulturhistoriska värden. Sanering och återuppbyggnad innebär dessutom ofta höga kostnader. Med förebyggande brandskydd kan många bränder undvikas och skador minimeras.

De vanligaste anledningarna till brand i kulturhistoriska byggnader är incidenter i samband med renovering, elfel eller anlagd brand. De som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad ska se till att det finns utrustning för att släcka brand och rädda liv vid brand eller annan olycka. De har även skyldighet att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta gäller även kulturhistoriska byggnader. Se Lag (2003:778) om skydd mot olyckor nedan.

Många åtgärder för att öka brandsäkerheten innebär låga kostnader och är bra ur ett bevarandeperspektiv. En sådan åtgärd är t.ex. att inte förvara brännbart material och sopor för nära en husfasad. Vissa åtgärder för ökat brandskyddet innebär större ingrepp i byggnaden. Vid förändringar i kyrkor och byggnadsminnen behöver man söka tillstånd från länsstyrelsen. Det är därför lämpligt att samråd mellan antikvarisk- och brandförebyggande kompetens sker tidigt så att både brandskydd och kulturhistoriska värden kan behållas.

Mer om Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs om Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Mer om Kulturmiljölagen (1988:950).

Länk till grupp om brandskydd och kulturarv på Kulturvårdsforum.

Länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Riksantikvarieämbete har i samverkan med andra organisationer och myndigheter tagit fram följande skrifter om brandskydd och kulturarv:

Kontakt: Erika Hedhammar, erika.hedhammar@raa.se

 

Dela sidan på