Det förändrade klimat kommer att öka behovet av regelbundet underhåll på vårt byggnadsbestånd.Det förändrade klimat kommer att öka behovet av regelbundet underhåll på vårt byggnadsbestånd.Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering

”Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, i synnerhet stigande havsnivåer och ökad förekomst av extremt väder, utgör ett hot mot kulturarvet.”

Citat ur Europeiska kommissionens En integrerad kulturarvsstrategi för Europa, 2014.

Klimatanpassning för kulturarv kommer att innebära åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Konsekvenserna för byggnadsbeståndet kan bli omfattande skador eller förlorade kulturhistoriska och ekonomiska värden. Förebyggande arbete som riskanalyser och underhåll men också samverkan mellan olika samhälls- och beredskapsområden är viktigt för att undvika och mildra skador för kulturarv.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling. Bland annat finns ett nätverk och ett regelbundet Forum för klimat och kulturarv.

En kortversion av handlingsplanen har också tagits fram, vilken finns att ladda ner här.

Var kan man läsa mer om klimatanpassning och kulturarv?

Samordnad information om det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige kan man hitta på Klimatanpassningsportalen. Den är ett samarbete mellan sjutton myndigheter (inkluderat Riksantikvarieämbetet) och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. I portalens idésamling finns bl.a. lösningar för kulturvård.

Gå gärna med i gruppen Klimat och kulturarv på Kulturvårdsforum där löpande information, kunskap och verktyg i klimatanpassningsarbetet samlas: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv.

Kontrollstation 2015

SMHI:s regeringsuppdrag Kontrollstation 2015 presenterar förslag på hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i framtiden. Rapportens slutsatser handlar framförallt om att klimatanpassningsarbetet måste bedrivas långsiktigt, att roller och mandat förtydligas samt att en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås. I kapitel 9 finns fördjupad information om klimatförändringarnas effekter på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och behov av åtgärder. Läs mer i slutrapporten på SMHI:s hemsida.

Kontakt
Therese Sonehag, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8414, therese.sonehag@raa.se

 

Dela sidan på