Riksantikvarieämbetets laboratorier, µXRF µXRF, Röntgenfluorescensinstrument för grundämnesanalys Foto: Pelle Sten (CC BY)

Konserveringsvetenskap

Konserveringsvetenskap handlar om att förstå.

Landskap, arkeologiska lämningar, byggnader och allehanda föremål som på ett eller annat sätt har ansetts värdefulla har under lång tid vårdats, restaurerats och konserverats. Dagens sätt att se på konserveringsfrågor började utvecklas under sent 1800-tal och har sedan dess varit föremål för en kontinuerligt pågående diskussion.

På ett tidigt stadium stod det klart att naturvetenskap kompletterade de hantverksmässiga och de humanistiska metoderna för att förklara hur tillverkningen gått till, varför material förändras vid åldring och hur detta kan motverkas. Behovet att undersöka vilka effekter olika metoder för att bevara har och att hitta alternativa metoder har successivt utvecklats.

På 1950-talet utvecklades konserveringsområdet på flera fronter. Behovet av vetenskapligt stöd uppmärksammades internationellt och vid bildandet av ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) var frågan om tillgången till ett konserveringsvetenskapligt laboratorium viktig.

Med konserveringsvetenskap menar vi på Riksantikvarieämbetet sådan verksamhet som utifrån naturvetenskapliga och tekniska metoder:

  • studerar och analyserar bevarande- och nedbrytningsprocesser,
  • analyserar material för att förstå och tolka kulturarv,
  • bidrar till att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag för kulturmiljövården och för museernas verksamhet.

Riksantikvarieämbetet arbetar för att etablera och utveckla området konserveringsvetenskap i Sverige genom att:

  • i vårt Kulturarvslaboratorium erbjuda en baskompetens i form av specialister och instrument för kulturmiljövårdens och museernas behov,
  • ge råd och stöd till kulturmiljövården och museerna i naturvetenskapliga och tekniska frågor,
  • erbjuda möjlighet för Gästkollegor att arbeta tillsammans med våra medarbetare i Kulturarvslaboratoriet,
  • driva och delta i nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskapsförmedling,
  • delta som partner i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kontakt: Stefan Nilsson, tfn 08-5191 8197, stefan.nilsson@raa.se

Dela sidan på