Slingrande väg med stängselFoto: Centrum för biologisk mångfald (CC BY)

Publikationer och länkar

Det finns många böcker, broschyrer, artiklar och andra publikationer som berör biologiskt kulturarv men där man inte använder själva begreppet. På denna sida hittar du ett antal publikationer som specifikt handlar om biologiskt kulturarv.

Riksantikvarieämbetets publikationer om biologiskt kulturarv

Andra publikationer om biologiskt kulturarv

Arv från försvinnande landskap. I Biodiverse 2012:1.

Kulturreliktväxter – Levande fornminnen och hur vi bevarar dem (Nordgen).

Lavar på lador – Biologisk mångfald i ladans landskap (Länsstyrelsen Jämtlands län).

Tema Biologiskt kulturarv. I Biodiverse 2009:4.

Kulturarv i gammelskog (Skogsstyrelsen m.fl.).

Bryta löv och sné äsker – Lövtäkten och det biologiska kulturarvet (Skogsstyrelsen m.fl.).

Biologiskt kulturarv som källa till kunskap om traditionellt brukande. I Nycklar till kunskap – Om människans bruk av naturen (Centrum för biologisk mångfald, SLU).

Landskapet som arkiv. I Nycklar till kunskap – Om människans bruk av naturen (Centrum för biologisk mångfald, SLU).

Markanvändningsdynamik – Rekonstruktion med hjälp av bondedagböcker och historiska kartor. I Nycklar till kunskap – Om människans bruk av naturen (Centrum för biologisk mångfald, SLU).

Fäbodskogen som biologiskt kulturarv. Betade boreala skogars innehåll av historisk information och biologisk mångfald – En studie av fyra fäbodställen i Dalarna (Centrum för biologisk mångfald, SLU).

Vilka botaniska naturvärden finns vid torplämningar i norra Uppland? (Skogsstyrelsen).

Biologiska kulturarvet (Skogsstyrelsen).

Jordbruksverkets skriftserie Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet.

Lövtäkt i nordliga landskap – en studie i borealt resursutnyttjande (Centrum för biologisk mångfald, SLU).

Kontakt: Fabian Mebus, Kulturvårdsavdelningen, fabian.mebus@raa.se.

Dela sidan på