Kartornas historia

Lantmäteriets verksamhet genom århundradena har resulterat i hundratusentals kartor av olika typer. Kartorna förvarades tidigare i olika arkiv runt om i landet. Det största var Lantmäteriets forskningsarkiv i Gävle, vilket sedan 2008 är flyttat till Riksarkivet.

Det historiska kartmaterialet kan delas in i de två huvudgrupperna storskaliga och småskaliga kartor. De storskaliga kartorna är i allmänhet upprättade i skala 1:4000 och redovisar som regel en gård, by eller stad och dess tillhörande marker. De småskaliga kartorna redovisar ett större geografiskt område, till exempel en socken, ett härad eller ett län, och är upprättade i allt mellan skala 1:10 000-1:150 000.

Storskaliga kartor

Utsnitt ur geometrisk jordebokskarta från 1641 över Lilla Fröi Resmo socken på Öland.

Den storskaliga karteringen har genom tiderna bedrivits i olika syften, bland annat skattläggning, utredning av ägotvister och skiftesreformer. Kartorna kan delas in i följande serier, utifrån syfte och tidstillhörighet:

  • geometriska jordeböcker från 1630-1650
  • yngre geometriska kartor från omkring 1680-1750
  • storskiftesakter från 1700-talets senare del
  • enskiftes- och laga skiftesakter från 1800-och 1900-talet
  • stadskartor från 1630-talet och framåt

De äldsta kartorna, de som är inbundna i de geometriska jordeböckerna, upprättades endast i ett exemplar av varje karta. Senare storskaliga kartor upprättades däremot som regel i tre exemplar. Originalet, eller konceptkartan, förvarades av länslantmätaren, som arbetade på uppdrag av landshövdingen. En sakägarkopia tilldelades byalaget eller gårdsägaren. En andra kopia, eller renovation, sändes till det centrala lantmäterikontoret som tidigare var beläget i Stockholm.

Kartorna är numera sökbara via Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor och via Riksarkivet.

Småskaliga kartor

Utsnitt ur häradskarta från 1920-talet över Laholm i Halland.

Vid 1800-talets mitt påbörjades en mer systematisk ekonomisk och topografisk kartläggning av landet. Kartläggningen som hade både militära och civila syften har givit upphov till en annan arkivbildning, nämligen Rikets allmänna kartverk (RAK). Det kan nås via Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor och innehåller småskaliga kartor från 1800-talets mitt och fram till 1970-talets slut. I RAK-arkivet finns:

  • Den äldre ekonomiska karta, vanligtvis kallad häradskartan, som framställdes mellan 1859-1930.
  • Generalstabens topografiska karta, som framställdes mellan 1859-1950.
  • Den tryckta ekonomiska kartan i skala 1:10 000 som framställdes från 1930-talets början fram till 1970-talets slut.

Kontakt Rikard Sohlenius, Kulturmiljöavdelningen , tfn. 08-5191 8598. rikard.sohlenius@raa.se

 

 

 

Dela sidan på