Metoder och kunskapsunderlag

Riksantikvarieämbetet har sedan år 2006 haft regeringens uppdrag att stödja och vägleda kommuner och länsstyrelser in deras arbete med planeringsunderlag.

Nya metoder, bättre samarbete

Riksantikvarieämbetet arbetar med att hitta nya metoder för att tydligare beskriva och förklara det kulturhistoriska innehållet i landskapet. Vi försöker också att hitta bättre sätt att samarbeta med andra för att ta hand om de förändringar som ständigt pågår i vår omgivning. Det finns ett kontinuerligt behov att utveckla planeringsunderlagen för kulturmiljön.

Vad är DIVE?

DIVE är en kulturmiljöanalys för områden på landsbygden och i städer. Genom analysarbetet bearbetas och förmedlas kunskaper om kulturarvet som en gemensam resurs och underlag för utvecklingen av hållbara lokalsamhällen. I fyra målinriktade steg omvandlas passiv historisk information till praktisk användbar kunskap om ett områdes utvecklingsmöjligheter.

se länk till höger för pdf-rapport.

Mer information

För dig som vill veta mer om vårt arbete finns mer information under exempelvis länkarna Riksintressen, Landskapskonventionen, Miljökonsekvensbeskrivningar och Vindkraft.

Exempel på kunskapsunderlag för riksintressen

Information om fornlämningar finns i Fornlämningar i planering och byggande och i Den uppdragsarkeologiska processen.

Kontakt: Håkan Slotte, Kulturmiljöavdelningen , tfn. 08-5191 7181. hakan.slotte@raa.se

Dela sidan på