Exempel på kunskapsunderlag och tips inför revidering av riksintressen

Det är Riksantikvarieämbetet som beslutar om att peka ut, avstå eller revidera riksintressen för kulturmiljövården. Det är länsstyrelsen som utifrån sitt regionala uppsiktsansvar enligt hushållningsförordningen har till uppgift att föreslå eventuella ändringar avseende länets riksintressen. När länsstyrelsen föreslår en ändring av riksintressebeskrivningen, avstående eller utpekande av nytt anspråk ska länsstyrelsen ta fram ett förslag med motivering som remitteras till Riksantikvarieämbetet. Många gånger föranleds ett förslag på revidering utifrån ett fördjupat kunskapsunderlag.

Exempel på kunskapsunderlag för riksintressen för kulturmiljövården:

Observera att de föreslagna riksintressebeskrivningarna i kunskapsunderlagen kan ha ändrats i  den slutliga versionen. De aktuella riksintressebeskrivningarna hittar du här.

Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Gävleborgs län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Örebro län
Östergötland

Riksintressebeskrivningens upplägg enl. den nya utvecklade modellen

I handboken för kulturmiljövårdens riksintressen beskrivs den nya utvecklade modellen närmare. (Se bilaga 4b). Med den nya utvecklade modellen för riksintressebeskrivningar finns det större möjligheter och utrymme för längre, mer detaljerade och förhoppningsvis mer lättillgängliga beskrivningar.

Av riksintressbeskrivningen ska det framgå vilket eller vilka riksintressanta kulturhistoriska samanhang som området genom sitt innehåll återspeglar och som utgör motivet för riksintresset. Texterna har försetts med två rubriker, motivering och uttryck.

Under rubriken motivering anges den/de förekommande landskaps-,kulturmiljötyper som området kan hänföras till samt det/de präglande kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp och den/de verksamheter eller aktiviteter som motiverar riksintresset. De angivna landskaps-, kulturmiljötyper skrivs ut kursiverat.

Rubriken uttryck avser vad som syns i miljön  och som är viktiga för förståelsen av i motivet angivna landskaps-/kulturmiljötyper. Under rubriken anges de karaktärsbärande miljöer, markslag, delmiljöer, byggnader, anläggningar, lämningar och andra företeelser vilka medverkar till att återspegla och förklara de kulturmiljö-/landskapstyper, kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp, verksamheter och aktiviteter som anges i motiveringen. Beståndsdelarnas egenskaper och karaktärsdrag samt landskapets och beståndsdelarnas rumsliga samband och sammanhang beskrivs.

Förändring av riksintressebeskrivningen från 1995 till idag

Landskaps och miljötypslistan

Landskaps- och miljötypslistan är en ordlista över de i texterna förekommande landskaps- och kulturmiljötyper och avser att underlätta förståelsen av texterna för främst planerare och politiker, samt göra det lättare att jämföra riksintressena sinsemellan

Kontakt:

Kersti Lillja, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 85 35   kersti.lilja@raa.se

Tina Mathiesen, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 85 36, tina.mathiesen@raa.se

 

Dela sidan på