Handbok för Kulturmiljövårdens riksintressen

Riksantikvarieämbetet initierade det tvååriga projektet ”Kulturmiljövårdens riksintressen” i syfte att förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturmiljövärden i enlighet med miljö- och kulturpolitikens målsättningar och att bidra till en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i sitt arbete. Projektet bedrevs under åren 2012-2013 i dialog med länsstyrelser och kommuner och utmynnade i en handbok  samt utbildningsinsatser som stöd för arbetet med riksintressen inom samhällsplaneringen. Projektet är nu avslutat.

Handboken är i sin helhet ett stöd främst för länsstyrelserna i deras arbete med rådgivning, stöd planer och prövningar som rör riksintressen. Men delar av handboken tydliggör även relationen mellan stat och kommun, tillvaratagande av kulturhistoriska värden och bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden. Handboken kan därför med fördel även användas av kommunernas handläggare av planer och bygglov samt av konsulter som arbetar med kulturhistoriska utredningar och underlag.

Handboken finns att hämta här.
Handbokens bilagor med bland annat rättsfallsreferat, checklistor och processbeskrivningar kan hämtas här.

Kontakt:

Kersti Lilja, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 85 35   kersti.lilja@raa.se

Tina Mathiesen, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 85 36, tina.mathiesen@raa.se

 

Dela sidan på