Riksintresseutbildningar

Riksantikvarieämbetet utbildar om kulturmiljövårdens riksintressen

Riksantikvarieämbetet publicerade under 2014 en handbok om kulturmiljövårdens riksintressen. Under 2015-2017 sker en utbildningssatsning i handbokens olika delar för olika målgrupper. Syftet med utbildningarna skiljer sig från de olika tillfällena beroende på vilken del av handboken som berörs och vilken målgruppen är. Länsstyrelserna är den primära målgruppen för de flesta av utbildningstillfällena och syftet med utbildningarna är att ge dem stöd i deras tillämpning av miljöbalkens 3 kap. 6 §. Målet med utbildningarna är på sikt att tillämpningen av miljöbalkens 3 kap. 6 § är rättssäker, nationellt samstämmig samt att den bidrar till att uppnå de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Genomförda utbildningar 2015-2017

Utbildningsdag utifrån riksintressehandbokens del D – Att förvalta riksintresseanspråket

Utbildningen tar upp roller och ansvar, urvalet, underlagen och hur vi håller riksintressena aktuella och angelägna.

Ett första utbildningstillfälle för länsstyrelsernas kulturmiljö- och planfunktioner har genomförts den 23 september 2015. Vid detta tillfälle medverkade även Boverket. Dokumentation återfinns till höger på sidan.

Regionala utbildningstillfällen utifrån riksintressehandbokens del C – Att ta tillvara kulturmiljövårdens riksintressen

Sex regionala utbildningstillfällen har genomförts under 2015-2017. Dessa har i första hand vänt sig till länsstyrelsernas kulturmiljö-, plan-, natur-, miljö- och juridikfunktioner. Berörda kommuner har också deltagit vid några av tillfällena, liksom Boverket, Naturvårdsverket, SGU och Energimyndigheten.

Riksantikvarieämbetet har arrangerat utbildningarna i samverkan med länsstyrelserna. Huvudsyftet har varit att implementera handbokens del C som rör hur kulturmiljövårdens riksintressen kan tas tillvara vid planerings- och prövningssituationer. Genomgång av handboken har varvats med övningar i att bedöma påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården. Exempel från länsstyrelsernas praktik, fältbesök och genomgång av rättsfall har varit andra centrala moment.

Utbildningarna har genomförts i

  • Varberg, den 13-14 oktober 2015 (Halland, Västra Götaland och Skåne)
  • Karlskrona, den 3-4 februari 2016 (Blekinge, Kalmar och Gotland)
  • Jönköping, den 16-17 mars 2016 (Jönköping, Kronoberg, Östergötland och Södermanland).
  • Stockholm, den 20-21 september 2016 (Stockholm, Södermanland, Uppsala)
  • Umeå, den 10-11 maj 2017 (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
  • Örebro, den 13-14 juni 2017 (Dalarna, Värmland, Västmanland, Gävleborg och Örebro)

Presentationerna från utbildningstillfällena återfinns i marginalen till höger på sidan.

Kontakt: 
Kersti Lilja, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 85 35   kersti.lilja@raa.se

Tina Mathiesen, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 85 36, tina.mathiesen@raa.se

 

Dela sidan på