Tillgängligt kulturarv

Arbetet med att nå de funktionshinderspolitiska målen handlar om att eliminera hinder och att arbeta med attityder och ökad medvetenhet på ett generellt plan.

Riksantikvarieämbetet har ett uppdrag från regeringen inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Utöver detta uppdrag har Riksantikvarieämbetet i sin instruktion (SFS 2007:1184) ett samlat ansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till kulturarvet. Inom ramen för dessa uppdrag samverkar Riksantikvarieämbetet med Statens kulturråd och Handisam.

Den primära målgruppen för Riksantikvarieämbetets arbete med funktionshindersfrågor är offentliga kulturinstitutioner inom kulturmiljöområdet, främst länsstyrelser och länsmuseer. Genom olika insatser inkluderas också kommuner, föreningar och privatpersoner i myndighetens arbete.

Läs mer

Se även

 

Kontakt: Stefan Nilsson, Kulturvårdsavdelningen, stefan.nilsson@raa.se

Dela sidan på