Traktor drar en ångmaskin.
Föreningen Jädersbruksvänners ångmaskin. Foto: ( PDM)

Utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter

Riksantikvarieämbetet fördelade 20 miljoner kronor till ideella kulturarvsverksamheter under hösten 2022. Syftet var att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen.

Stödet ska också öka möjligheterna för de ideella aktörerna inom kulturarvsområdet att fortsätta med sin verksamhet. Beslut om fördelningen av krisstödet fattades den 18 november 2021.

Beslut och utbetalningar

En lista över alla organisationer som beviljats krisstöd finns här. Beslut har skickats med e-post till alla som ansökt om bidrag.

Redovisning

De organisationer som har mottagit krisstöd ska fylla i blanketten Redovisning av krisstöd och skicka in till registrator@raa.se senast den 1 juni 2022. Till redovisningen ska organisationens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 bifogas.

Mottagare av bidraget

Bidraget riktade sig till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter. Bidragsmottagarna skulle uppfylla följande kriterier:

  • Organisationen ska vara en ideell förening eller en stiftelse. Stiftelsens ideella syfte ska framgå av stadgarna.
  • Kulturarvsarbete ska vara organisationens huvudsakliga verksamhet. Kulturarvet ska vara tillgängligt för allmänheten.
  • Ideellt arbete ska vara en förutsättning för verksamheten.
  • Verksamheten har påverkats negativt av coronapandemin.

Den sökande behöver dessutom ha ett bankgiro- eller plusgirokonto. Detta för att vi ska kunna säkerställa att bidraget betalas ut till rätt mottagare.

Så är stödet utformat

Bidraget är utformat som ett generellt stöd till verksamheten. Riksantikvarieämbetet har justerat bidragsnivån utifrån antalet ansökningar. Alla som har uppfyllt de grundläggande kriterierna för stöd, samt har skickat in begärda underlag i tid, har beviljats bidrag.

Bidragsnivån för respektive mottagare är baserad på vilka intäkter man har haft under ett normalår. Varje sökande har fått sju procent av sina intäkter under 2019. Alla som har tappat mer än tio procent av intäkterna har dessutom fått ytterligare cirka sju procent av intäktsbortfallet under 2020 jämfört med 2019. Dessutom har det funnits en lägsta bidragsnivå på 2 000 kronor och en högsta nivå på 700 000 kronor.

Ansökningsprocessen

Ansökningsperioden pågick från den 30 juni till den 10 september 2021 och är avslutad nu. Ansökningar som kommer in efter den 10 september kommer inte att beaktas.

Obligatoriska bilagor är:

  • Komplett ifylld ansökningsblankett
  • Aktuella stadgar
  • Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret*
  • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret

*) En årsredovisning innehåller normalt sett uppgifter om omsättning och resultat även för föregående verksamhetsår. Om dessa uppgifter saknas i er årsredovisning måste ni bifoga årsredovisning för de två senaste verksamhetsåren. Vi accepterar även balans- och resultatrapport.

När du har skickade in ansökan via webbformuläret ska du ha fått en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Vid eventuella frågor om din ansökan, vänligen uppge det diarienummer som finns i mejlet med bekräftelsen.

Här kan du ställa frågor

Har du frågor om det utökade stödet till ideella kulturarvsverksamheter? Hör då gärna av dig till Riksantikvarieämbetets support för krisstöd till ideella kulturarvsverksamheter. Du når oss via e-post: krisstod@raa.se eller på telefon via vår växel: 08-5191 80 00.