Blanketter – tillstånd och bidrag

På den här sidan har vi samlat blanketter som behövs för att söka ett antal av de tillstånd och bidrag som Riksantikvarieämbetet har hand om. De är uppdelade i två områden, tillstånd och bidrag.

Tillstånd

Ansökan om tillstånd till ändring av statligt byggnadsminne

Det är Riksantikvarieämbetet som har tillsyn över de statliga byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna.

Ansökan – Statliga byggnadsminnen

 

Ansökan om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål

För att föra ut äldre kulturföremål från Sverige kan det ibland krävas tillstånd. Hos Riksantikvarieämbetet kan du söka tillstånd om du exempelvis ska sälja en gustaviansk soffa utomlands.

Tillstånd till utförsel av kulturföremål
Tillstånd till utförsel av kulturföremål engelska

Ansökan om exportlicens för kulturföremål

Om du ska föra ut vissa äldre kulturföremål ur EU:s tullområde kan du (utöver utförseltillstånd) i särskilda fall behöva en exportlicens.

Exportlicens

 

Ansökan om tillstånd till användning av UNESCO:s Världsarvslogotyp

Världsarvssymbolen har använts för icke-kommersiella informationssyften sedan 1978. Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd att använda den i Sverige.

Ansökningsblankett Världsarvslogotyp

För information om UNESCO:s världsarv och riktlinjer för användningen av världsarvslogotype se: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.

 

Bidrag

Ansökan om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Bidraget som Riksantikvarieämbetet fördelar är viktigt för att kunna stödja och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. Det möjliggör för ideella organisationer att bidra till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås genom frivilliga insatser.

Ansökningsblankett Ideella organisationer 2017 (pdf)
Ansökningsblankett Ideella organisationer 2017 (Word)

 

Ansökan om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

Riksantikvarieämbetet fördelar runt 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT. Bidragen går till museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige och används till löner för arbetsledare. Denne leder mellan fem och tolv personer med lönebidrag, som arbetar med att digitalisera och därmed tillgängliggöra arkiv- och museisamlingar.

Ansökningsblankett kulturarvs-IT (pdf)
Ansökningsblankett kulturarvs-IT (Word)

 

Ansökan om bidrag till arbetslivsmuseer

Bidrag till arbetslivsmuseer är statliga medel som får lämnas till särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. För att söka medel ska verksamheten syfta till att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor.

Ansökningsblankett Bidrag till arbetslivsmuseer 2017 (pdf)
Ansökningsblankett Bidrag till arbetslivsmuseer 2017 (Word)

 

Ansökan om medel till forskning- och utvecklingsverksamhet

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer.

Ansökan om medel till forsknings- och utvecklingsverksamhet (Projektansökan görs on-line i ett separat ansökningssystem.)
För anvisningar och mer information:
Ansökan FoU

 

Kontaktperson:
Emelie Nilsson, chef för enheten Förvaltningsärenden och bidrag.
08-5191 8508   emelie.nilsson@raa.se

Dela sidan på