Föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3)

Den första augusti 2018 trädde Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3) i kraft.

Det är första gången myndigheten beslutat om föreskrifter och allmänna råd för enskilda byggnadsminnen, som regleras i 3 kap. kulturmiljölagen (1988:950) (KML).

Syftet med föreskrifterna och de allmänna råden är att skapa förutsättningar för länsstyrelserna och ägare av enskilda byggnadsminnen att tolka lagen så entydigt som möjligt för att lättare kunna tillämpa 3 kap. i KML. Det kan till exempel handla om att föreskriften förtydligar eller definierar de begrepp som finns i lagen.

Föreskrifterna

Föreskrifterna är så kallade verkställighetsföreskrifter, det vill säga bindande föreskrifter av rent administrativ karaktär för tillämpningen av en lag, i det här fallet kulturmiljölagen (KML). Till verkställighetsföreskrifter hör också sådana föreskrifter som i materiellt hänseende fyller ut en lag utan att tillföra den något väsentligt nytt.

De allmänna råden

Beslutet gäller också allmänna råd om enskilda byggnadsminnen, det vill säga icke bindande rekommendationer, som finns i samma dokument som de bindande föreskrifterna.

Till Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3), i Kulturrådets författningssamling.